БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Козя брада

Rumex acetosella

Снимки на Козя брада (Rumex acetosella)

Rumex acetosella Rumex acetosella Rumex acetosella

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Козя брада, Кози киселец.


Латинско име

Rumex acetosella L. - чете се "румекс ацетозела".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно двудомно тревисто растение, високо от 10 до 40 cm. Коренището подземно, пълзящо. Стъблата единични или повече изправени или приповдигащи се, разклонени и цветоносни от средата, голи, набраздени и облистени, понякога червено обагрени. Приосновните и долните стъблови листа с дълги дръжки и копиевидни петури - със среден по-голям ланцентен дял и странични, много по-дребни и тесни перпендикулярно разперени или извити дъговидно нагоре дялове, по-горните листа с къси дръжки, най-горните листа са почти приседнали, ланцетни или линейноланцетни. Всички листа са гладки и голи (без власинки) или понякога слабо пухесто кадифени. Дяловете на околоцветника изправени, външните по-къси и по-тесни от външните. Валвите почти равни на плода, яйцевидни, заострени, без брадавички на външната си страна. Плодът (орехчето) тристенно, светлокафяво, лъскаво, 1,3-1,5 mm дълго, винаги по-дълго, отколкото широко. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Расте по сухи тревисти и песъчливи места, в орници, ливади, край гори и реки, по скалисти места, покрай жп. линии, високопланински ливади и други открити места. Расте най-често в малки чисти съобщества и се явява като пионерно растение върху бедни почви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2200 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Средиземноморието, Кавказ, Югозападна Азия, Северна Америка[4].


Значение

Фуражно и хранително растение. Използва се в народната медицина и в народния бит за багрене на вълна и вълнени тъкани в зелен цвят[5].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[2] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[3] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[4] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.

[5] Вълев, Ст. 1966. В: Флора на Република България, том ІІІ, София.


Rumex acetosella in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net