БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гребенест живовлек

Plantago subulata

Снимки на Гребенест живовлек (Plantago subulata)

Plantago subulata Plantago subulata Plantago subulata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гребенест живовлек.


Латинско име

Plantago subulata L. - чете се "планта́го субула́та"1. Видовото име "subulata" означава "шиловиден"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гребенестият живовлек е многогодишно тревисто растение. Коренът дебел, вретеновиден, вдървенял. Растенията безстъблени, 4-20 см високи. Листата в няколко гъсти приосновни розетки, 1,5—10 см дълги, 1—1,5 мм широки, тясно линейни, твърди (тристенни по по-голяма част от дължината си), на върха остри, влакнести или голи с дребно четинести ръбове. Съцветията по няколко, с 1—14 см дълги, по-къси или по-дълги от листата, прави, низходящи или дъговидно извити, късо прилегнало гъсто бяло влакнести дръжки. Класът 0,5-5 см дълъг, цилиндричен, повече или по-малко в основата рехав, към върха по-гъст. Долните прицветници ланцетни, заострени, жилките тъмни; горните остри със задебелен кил, по ръба ресничести. Чашелистчетата различни по форма, свободни; предните 2,5 мм дълги, елиптично яйцевидни или широко елиптични, по повърхността влакнести, по ръба ципести и ресничести, със задебелен влакнест кил; задните яйцевидни, прегънати, с ясно изразен влакнест кил, по ръба ципести и ресничести. Венчето с 2 мм дълга влакнеста венечна тръбица и 1—1,5 мм дълги яйцевидни, дълго заострени венечни дялове с ясно изразена средна жилка, понякога червеникавовиолетови. Тичинките стърчат от венечната тръбица; тичинковите дръжки жлезисто влакнести; прашниците жълти. Кутийката 3,5—4 мм дълга, по-дълга от чашелистчетата, елиптична. Семената 2; 2 мм дълги, елиптични, тъмнокафяви с дребно брадавичеста повърхност. Цъфти юни - август3.


Местообитание

По сухи каменливи и скални места, по серпентини в предпланинския и в планинския пояс4.


Разпространение в България

Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина, от 500 докъм 2000 м надм. височина5. От нас бе установен и фотографиран в Пирин на 2300 метра надморска6.


Общо разпространение

Южна и Централна (южната част) Европа, Югозападна Азия7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Петрова, А. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София.

4 Петрова, А. 1995. Пос. източник.

5 Петрова, А. 1995. Пос. източник.

6 К. Методиев - наблюдение от 9 юли 2020 г. в национален парк "Пирин".

7 Петрова, А. 1995. Пос. източник.


Plantago subulata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 - 2023 BGflora.net