БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Миризлива млечка

Euphorbia serrulata

Снимки на Миризлива млечка (Euphorbia serrulata)

Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata Euphorbia serrulata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Миризлива млечка.


Латинско име

Euphorbia serrulata Thuill. - чете се "еуфо́рбиа серула́та"[1]. Видовото име serrulata означава "ситно изпилена"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Миризливата млечка е едногодишно тревисто растение. Стъблото единично, понякога от основата разклонено, изправено, до 60 см високо, голо или влакнесто, зелено до жълтозелено, с неприятна миризма, кръгло, в горната част с 2—20 тънки, странични цветоносни клонки. Стъбловите листа на дръжки до 1 мм дълги или почти приседнали; долните клиновидни, в основата продълговато обратно яйцевидни, тъпи; горните сърцевидни, в основата отчасти обхващащи стъблата, елиптично ланцетни до ланцетни, заострени; всичките в горната си половина остро напилени, тънки, голи или най-често отдолу разсеяно влакнести, светлозелени, 15—35 мм дълги и 10—12 мм широки. Връхните цветоносни клонки 3 (рядко 5), неравни по дължина, 2-7 см дълги, на върха 2-3-5-делни, всяко разклонение 1-4 пъти двуразделно. Присъцветните листа 3 (рядко 5), продълговато елиптични до яйцевидни, заострени, остро напилени, голи или отдолу разсеяно влакнести, светлозелени, 10-35 мм дълги и 5—15 мм широки. Прицветните листа триъгълно сърцевидни, ромбични или ланцетни, късо островърхи или притъпени, голи, светлозелени, 2,5—12,0 мм дълги и 6—15 мм широки; долните по два-три, горните по два. Околосъцветникът камбанковиден, гол, почти приседнал (дръжката до 0,3 мм дълга), 1,0-1,5 мм дълъг и широк, дяловете къси, лопатовидни, отвътре ресничести; жлезите 4, напречно елиптични до широко елиптични, жълти до жълтокафяви, до 0,8 мм дълги и 0,4 мм широки, целокрайни. Кутийката на дръжка до 1,2 мм дълга, приплеснато кълбеста, 1,8—2,0 мм дълга и 2,0—2,5 мм широка, плитко триделна, дяловете на гърба закръглени с гладка средна жилка и многобройни, късо цилиндрични, тънки израстъци, гола; стълбчетата до 1 мм дълги, в основата едва сраснали, от върха на 1/3 двуразделни, топчесто задебелени. Семето продълговато, (1,2) 1,4—1,5 мм дълго, 1,0-1,2 мм широко и 0,8—0,9 мм дебело, силно гръбно-коремно сплеснато, четирите семенни повърхности изпъкнали; страничните ръбове широко килевидни, гръбният и коремният ръб неизразени; напречният пререз източено елипсовиден: халазата много тясна, кръгла, с късо пъпче; хилусовата зона ромбична, хлътнала; шевът съвършено тесен, нишковиден; светло кафяво до кафяво или меднокафяво, повърхността гладка, блестяща; фината структура мрежеста; придатъкът дребен, шлемовиден, прилепнал с хилусовата зона. Цъфти май-октомври[3].


Местообитание

Из сенчестите гори и пасища, рудерално край селища и пътища, плевел в нивите и лозята, в равнините и предпланините[4].


Разпространение в България

В цялата страна, от 100 докъм 1600 м надм. височина[5].


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа, Югозападна и Средна Азия[6].


Таксономични бележки

Често в различни източници този вид се среща под името Euphorbia stricta L. и други.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов, Б. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[4] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

[6] Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.


Euphorbia serrulata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net