БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Копиевиден многоредник

Polystichum lonchitis

Снимки на Копиевиден многоредник (Polystichum lonchitis)

Polystichum lonchitis Polystichum lonchitis Polystichum lonchitis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Копиевиден многоредник.


Латинско име

Polystichum lonchitis (L.) Roth. - чете се "поли́стихум лонхи́тис".[1] Видовото име lonchitis означава "копиевиден", от където е изведено българското име.[2]


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Копиевиденият многоредник е многогодишна тревиста папрат. Листата кожести, ланцетни, презимуващи, дълги 10 — 60 см, пересто разделени, 6 — 10 пъти по-дълги от листната дръжка, която достига 2 — 7 см дължина и е покрита с ръждиви люспи, както и долната част на листната ос. Листната петура ланцетна и на двата края силно стеснена. Листните дялове 20—50 на брой, долните късо триъгълни, останалите широко ланцетни, сърповидно извити напред, в основата си от горната страна с по-малко или по-голямо остро ушенце, шиловидно напилено, с по 2 — 3 вилужни жилки. Сорите в два реда от двете страни на средната жилка от долната страна, но само в горната част на листата. Индузиите щитовидни, ципести, назъбени.[3].


Местообитание

По сенчести скални места във всички наши по-високи планини; но и в някои по-ниски в Западна България, предимно върху силикатен терен.[4]


Разпространение в България

В цяла България между 900 и 2500 метра надморска височина.[5]


Общо разпространение

Почти в цяла Европа, включително планините на Корсика, Сицилия и Крит, Гренландия, почти цяла Азия, Северна Америка.[6]Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.

[4] Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

[5] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.


Polystichum lonchitis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net