БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мизийска овсига

Bromus moesiacus

Снимки на Мизийска овсига (Bromus moesiacus)

Bromus moesiacus Bromus moesiacus Bromus moesiacus Bromus moesiacus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мизийска овсига.


Латинско име

Bromus moesiacus Vel. - чете се "бромус мезиакус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие - не е включен в Приложение № 3 на закона. Включен е в приложение № 2А на същия закон, което значи, че за запазване на местообитанията на видовете от това приложение се обявяват защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.


Описание и разпознаване

Мизийската овсига е многогодишно тревисто рехавотуфесто растение. Стъблата изправени, високи от 20 до 40 cm. Листата са разперено-влакнести с плоски линейни петури. Листните влагалища на изсъхнали приосновни листа са мрежесто разнищени. Съцветието е изправена влакнеста метлица с къси клонки. Класчетата са дълги 1.5-2.5 cm. Цъфти през месеците май-юни.

Източници на информацията за описанието:


Местообитание

Расте в пояса на ксеротермните дъбови гори до 800 метра надморска височина на скалисти варовити склонове върху, плитка, излужена горска или хумусно-карбонатна суха почва [Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев, 1992].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара планина (западна и източна), Предбалкан (западен), Витоша, Софийски район, Знеполски район, Тракийска низина и Славянка [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2012. Конспект на висшата флора на България, БФБ].


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в България [Асьов & Петрова, 2012].


Откриване на вида

Мизийската овсига е описана като нов вид за науката през 1891 г. от чешкия ботаник Йозеф Веленовски по материали, събрани от неговия сънародник Х. Шкорпил в района на с. Крапец в западните поли на Витоша [Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев, 1992].Bromus moesiacus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

ban