БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Туфеста острица

Carex elata

Снимки на Туфеста острица (Carex elata)

Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata Carex elata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Туфеста острица, Висока острица.


Латинско име

Carex elata All. - чете се "ка́рекс ела́та"1. Видовото име elata означава "висока"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът e влючен в Приложение № 2а на Закона за биологичното разнообразие3. За включените в това приложение видове се предвижда да се опазват техните местообитания чрез защитени територии (чл. 35a).

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"4. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Отводняване и пресушаване на терена, последвано от паша и утъпкване. Вследствие на отводняване на Казиченското блато, пресушаване, утъпкване и рудерализиране на терена при паша на домашни животни изчезна първата описана за България популация на вида."


Описание и разпознаване

Туфестата острица е многогодишно тревисто растение, достигащо височина до 120 cm. Образува гъсти туфи, които могат да бъдат над 1 м в диаметър. Женските цветове с две близалца. Класчетата в сложните съцветия. Съцветието по-дълго от долния присъцветен лист. Приосновни листни влагалища са бледо жълто-кафяви и образуват тънки нишки. Цъфти април-май5.


Местообитание и екологични особености

Обитава периферията на блата, заблатени и мочурливи места с плитки води. Популациите са малочислени и с ограничена площ6.


Разпространение в България

Западни Родопи (резерват „Купена“), Тунджанска хълмиста равнина (с. Дунавци). Изчезнала е от Казиченското блато, където първоначално е открита за първи път в България7. Находището край село Горно Вършило, от където са снимките тук, е ново за страната8.


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Урал, Сибир, Мала Азия, Алжир, Ирак9.


Благодарности

Изказваме нашите благодарности на г-н Jacob Koopman администратор на групата CAREX, за неговата помощ при първоначалното определяне на вида.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Милка Стоева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

5 T. J. James, P. Jiménez-Mejı́as, M. S. Porter. 2012.The occurrence in Britain of Carex cespitosa, a Eurasian sedge rare in western Europe. New Journal of Botany, 2012, VOL. 2, NO. 1.

6 Милка Стоева. 2015. Пос. източник.

7 Милка Стоева. 2015. Пос. източник.

8 Намерен от К. Методиев.

9 Милка Стоева. 2015. Пос. източник.


Carex elata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net