БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска ливадина

Poa nemoralis

Снимки на Горска ливадина (Poa nemoralis)

Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis Poa nemoralis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска ливадина.


Латинско име

Poa nemoralis L. - чете се "поа неморалис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската ливадина е нежно рехавотуфесто многогодишно тревисто растение. Стъблата тънки, до 90-100 cm високи, изправени или приповдигащи се. Листата тясно линейни, плоски, 1,5-3 mm широки или нишковидно усукани, силно разперени - т. е. разположени са под прав или широк ъгъл, спрямо стъблото. Най-горният лист по-дълъг от листното влагалище. Езичето много късно или липсва. Метлицата тясна, продълговата, до 10 cm дълга, разперена. Клонките ѝ тънки, нежни, грапави, най-долните събрани по 3-5 заедно. Класчетата са овално ланцетни, дребни, 3-6 mm дълги, с 1 до 5 цвята, бледозелени. Плевите почти еднакви, ланцетни. Долната плевица ланцетна, заострена, по гърба и ръба си слабо ресничеста. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна, докъм 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Северна Азия, Северна Америка.[4].


Значение

Добро фуражно растение[5].Вижте също

Растения със зелени цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Н. Р. България, том І.

[2] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. пос. съчинение.

[3] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. пос. съчинение.

[4] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. пос. съчинение.

[5] Китанов, Б. & Ив. Пенев. 1970. пос. съчинение.Poa nemoralis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban