БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пясъчен живовляк

Plantago scabra

Снимки на Пясъчен живовляк (Plantago scabra)

Plantago scabra Plantago scabra Plantago scabra Plantago scabra Plantago scabra Plantago scabra Plantago scabra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пясъчен живовляк, Пясъчен живовлек, Индийски живовляк.


Латинско име

Plantago scabra Moench - чете се "планта́го ска́бра"1. Видовето име scabra означава "грапав"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пясъчният живовляк е едногодишно тревисто растение, с развити стъбла, 10-40 см високи, най-често от долната част разклонени, разклоненията прави, срещуположни, приповдигащи се или лежащи, влакнести, повече или по-малко в горната част дребно жлезисти. Долните междувъзлия 1 5,5 см дълги, горните много по-дълги. Листата срещуположни, 2-8 см дълги, 0,1-0,4 см широки, линейки или линейно ланцетни, твърди със завити ръбове, влакнести, на върха заострени, приседнали с една жилка. Съцветните дръжки 1,5-6,5 см дълги, разпръснато или по-гъсто влакнести от къси и дълги прости власинки. Класът 0,5-2 см дълъг, яйцевидно елиптичен, гъст. Най-долните два прицветника по форма рязко отличаващи се от останалите, 4,5-10 мм дълги, яйцевидно закръглени, на върха изведнъж стеснени в дълъг линейно шиловиден връх, с тревиста средна жилка и ципести ресничести ръбове, по повърхността разпръснато до по-гъсто влакнести или почти голи; горните прицветници 2,5-4,5 мм дълги, яйцевидно закръглени или по-широки, отколкото дълги, по ръба широко ципести, върхът не заострен. Чашелистчетата различии по форма и големина, свободни; предните 3,5-4 мм дълги, обратно яйцевидни, тъпи; задните 3-3,5 мм дълги, яйцевидно ланцетни, ладиевидно прегънати, остри, с влакнест кил. Венчето с 3 5-4 мм дълга, гола, повече или по-малко набръчкана венечна тръбица и 1,5-2 мм дълги, яйцевидно ланцетни, остри венечки дялове. Тичинките стърчат от венечната троица; тичинковите дръжки бели; прашниците светложълти. Кутийката 2-3,5 мм дълга, елипсовидна, на върха закръглена. Семената 2,2-2,5 мм дълги, ладиевидни, кафяви до черни, блестящи. Цъфти май-септември3.


Местообитание

По сухи, тревисти места, край пътища, сгради, изкопи, по пясъци, като плевел4.


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Средна и Източна Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Струмска долина, Пирин, Средни и Източни Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, от морското равнище докъм 800 м надморска височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Пясъчния живовляк6:

Plantago scabra


Таксономични бележки

Пясъчният живовляк се среща и със следните имена (синоними) Plantago indica L., Plantago arenaria Waldst. & Kit. и други.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Петрова, А. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х, София.

4 Петрова, А. 1995. Пос. източник.

5 Петрова, А. 1995. Пос. източник.

6 Plantago indica L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Plantago scabra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net