БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Увиснала бисерка

Melica nutans

Снимки на Увиснала бисерка (Melica nutans)

Melica nutans Melica nutans Melica nutans Melica nutans Melica nutans Melica nutans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Увиснала бисерка, Наведена бисерка


Латинско име

Melica nutans L. - чете се "ме́лика ну́танс"1. Видовото име nutans означава "наведен, клюмнал, увиснал"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие"3.


Описание и разпознаване

Увисналата бисерка е многогодишно тревисто растение. Коренището пълзящо. Стъблата изправени, тънки, до 60 см високи. Листата плоски или завити, 3-4 мм широки, отгоре с редки власинки. Влагалищата грапави. Езичето дълго до 1 мм, тъпо, кафеникаво. Метлицата тясна, рехава, гроздовидна, едностранна. Горните клонки с по 1 класче, наведени надолу, долните с по 2-3 класчета, изправени. Плевите равни, 6—7 мм дълги, тъпи, червеникавовиолетови, по ръба бели. Долната плевица зененикава, към върха често виолетовочервена, по гърба с четинки и 5-9 изпъкнали жилки. Цъфти май-юни4.


Местообитание

Гори и храсталаци5.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Витошки район, Рила, Пирин, Славянка, Родопи и Странджа; от 0 до 2000 м надм. височина6.

Карта, показваща естественото разпространение на Увисналата бисерка по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Melica nutans


Общо разпространение

Европа (липсва в Северна Скандинавия и Русия, както и в Ирландия и Южна Европа), Кавказ, Сибир, Средна Азия, Китай, Япония8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Хинкова, Цв. 1963. В: Флора на Народна Република България, том І, София.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Хинкова, Цв. 1963. Пос. източник.


Melica nutans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net