БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бяла куча лобода

Chenopodium album

Снимки на Бяла куча лобода (Chenopodium album)

Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album Chenopodium album

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бяла куча лобода, Бяла кучешка лобода. За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Бял конопед; Бяла лобода; Въшивица (Свиленградско); Лобода; Лобуда1.


Латинско име

Chenopodium album L. - чете се "хенопо́диум а́лбум"2. Научното име на рода Chenopodium на гръцки значи "гъша стъпка" - свързано с формата на листната петура, наподобяваща по форма ходилото на гъска, а видовото album на латински означава "бял" и се отнася към белия брашнест налеп по листата3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие4. Обикновен и широко разпространен вид.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблата са изправени, обикновено високи между 10–150 cm, но при благоприятни условия растението стига и до 3 метра височина; стъблата повече или по-малко покрити с брашнест налеп, с редуващи се зелени и червеникави ивици. Долните листа са триъгълни с клиновидна основа, средните са ромбовидни, неравномерно назъбени, а горните са ланцетни, целокрайни; всички покрити с брашнест налеп. Цветовете дребни, двуполови, събрани в класовидни метлици, с 5 тревисти околоцветни листчета и 5 тичинки; близалцата 2, къси. Цъфти юни-октомври. Семената черни, гладки, с тъп ръб.

При бялата куча лобода се наблюдава хетероспермия - на едно растение се образуват три типа семена: големи - бързо прорастващи, по-малки - прорастващи на втората година след узряването, много малки - прорастващи на третата година или по-късно. Семената могат да запазят кълняемостта си в почвата до 40 години. Едно растение може да произведе до 600 000 семена5, 6, 7.


Местообитание

Плевелно растение в ниви и бурен в пустеещи места и край пътища и улици8.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище до към 1000 метра надморска височина9.


Общо разпространение

В момента бялата куча лобода е разпространена в цял свят (космополит). Приема се, че първоначално е била естествено разпространена в Европа, откъдето е разпространена от човека по другите континенти10.


Значение

Бялата куча лобода е плевелно, хранително и медоносно растение11.

Като плевел растението е едно от най-значимите, много упорито поради многобройните и устойчиви семена. Може да бъде плевел при почти всички култури. Многочислените семена заплевяват както почвата, така и попадат в реколтата, от където се засяват заедно със семената на културните растения. Семената се разпространяват също и чрез водата за напояване и оборски тор12, 13.

За храна се използват свежите листа като зеленчук и семената, които се смилат на брашно14.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

3 University of Florida - страницата към 16.08.2021 г. не е налична.

4 Закон за биологичното разнообразие.

5 Agroatlas - Chenopodium album L. - Марь белая.

6 Маркова, М. 1966. В: Флора на НР България, том IІІ, София.

7 Weeds Australia - Fat hen.

8 К. Методиев, лични наблюдения.

9 Маркова, М. 1966. В: Флора на НР България, том IІІ, София.

10 Weeds Australia - Fat hen - - страницата към 16.08.2021 г. не е налична.

11 Маркова, М. 1966. В: Флора на НР България, том IІІ, София.

12 Agroatlas - Chenopodium album L. - Марь белая.

13 Weeds Australia - Fat hen.

14 Agroatlas - Chenopodium album L. - Марь белая.


Chenopodium album in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2021 BGflora.net