БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Високопланински растения със зелени цветове

Поместени са високопланинските растения със зелени цветове, растения без определена окраска на цветовете и растенията без цветове (папрати).


Семейство Аспидиеви (Aspidiaceae)


Копиевиден многоредник (Polystichum lonchitis)

Общ изглед на Планинска елша Листни дялове на Планинска елша


Семейство Брезови (Betulaceae)


Планинска елша (Alnus viridis)

Лист на Планинска елша Съплодия на Планинска елша


Семейство Борови (Pinaceae)


Бяла мура (Pinus peuce)

Листа на Бяла мура


Черна мура (Pinus heldreichii)

Черна мура


Клек (Pinus mugo)

Клек


Семейство Върбови (Salicaceae)


Ива (Salix caprea)

Ива


Лапландска върба (Salix lapponum)

Лапландска върба


Семейство Ежоглавичкови (Sparganiaceae)


Теснолистна ежова главичка (Sparganium angustifolium)

Теснолистна ежова главичка Теснолистна ежова главичка


Семейство Живовлякови (Plantaginaceae)


Гребенест живовлек (Plantago subulata)

Гребенест живовлек


Семейство Житни (Poaceae)


Рилска класица (Alopecurus riloensis)

Рилска класица


Семейство Змийскоезикови (Ophioglossaceae)


Обикновена лунна папрат (Botrychium lunaria)

Обикновена лунна папрат


Семейство Кипарисови (Cupressaceae)


Сибирска хвойна (Juniperus sibirica)

Сибирска хвойна


Семейство Копривови (Urticaceae)


Коприва (Urtica dioica)

Коприва


Семейство Кремови (Liliaceae)


Бяла чемерика (Veratrum lobelianum)

Бяла чемерика


Семейство Лападови (Polygonaceae)


Алпийски лапад (Polygonum alpinum)

Алпийски лапад


© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2019 - 2021 BGflora.net