БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разпознаване (определяне) на видовете от род Дъб (Quercus), които са естествено разпространени в България

В нашата страна естествено (без намесата на човека) растат 7 вида от род Дъб (Quercus). Първо ще разгледаме петте широко разпространени в страната вида, а накрая ще разкажем и за двата по-редки.

И така, да започваме:

Цер (Quercus cerris)

Най-лесно от всички се отличава Церът (Quercus cerris), който има три ясни отличителни белега:

I. Калпачето (купулата) на жълъдите му е покрита с шиловидно източени разперени люспи - при другите видове люспите върху купулата са много по-къси и не са шиловидни:

Купулата (калпачето) на жълъдите е покрита с шиловидни, разперени люспи при Цера (Quercus cerris):

Жълъд при Цер

II. Кората е дълбоко напукана и в дъното на пукнатините червеникава - при другите видове кората не е червеникава в дъното на пукнатините:

Кора на Цер - виждат се червеникавите пукнатини:

Кора при Цер

III. Пъпките на Цера (Quercus cerris) са заобиколени с шиловидни люспи - при другите видове Дъб пъпките са без такива люспи:

Пъпки на Цер покрити с трайни шиловидни люспи:

Пъпки на Цер покрити с трайни шиловидни люспи


Благун (Quercus frainetto)

Отличителен белег за Благуна (Quercus frainetto) са листата, които при него са най-широки в горната третина (при другите дъбове са най-широки в средната си част), дълги от 10 до 18 cm (при другите видове са по-къси), събрани в розетка на върха на клонката (при другите са разположени по дължината на клонките), имат над 8 странични жилки (при другите са по-малко) и в основата си са уховидни.

Лист на Благуна (Quercus frainetto):

Лист на Благун (Quercus frainetto)

Космат (Бял) дъб (Quercus pubescens)

При Косматия дъб (Quercus pubescens) младите (едногодишните) клонки са гъсто покрити с власинки, съответно младите клонки при близките видове са голи - без власинки.

Едногодишна клонка на Космат дъб (Quercus pubescens) покрита с власинки:

Едногодишна клонка на Космат дъб (Quercus pubescens)

Зимен дъб (Quercus petraea)

При Зимния дъб (Quercus petraea) младите (едногодишните) клонки са голи, по което се различава от разгледания горе Космат дъб

Гола (без власинки) едногодишна клонка на Зимен дъб (Quercus petraea):

Едногодишна клонка на Космат дъб (Quercus petraea)

От другия близък вид - Летния дъб (Quercus robur), който ще разгледаме по-долу, Зимният дъб (Quercus petraea) се отличава по това, че жълъдите му са без дръжки (приседнали са).

Жълъд на Зимен дъб (Quercus petraea), който е приседнал (няма дръжка) върху клонката:

Жълъд на Зимен дъб (Quercus petraea)


Летен дъб (Quercus robur)

При Летния дъб (Quercus robur) женските цветове и плодовете са разположени на дълги дръжки.

Жълъди на Летен дъб (Quercus robur) разположени върху дълга дръжка:

Жълъди на Летен дъб (Quercus robur)

Женски цвят на Летен дъб (Quercus robur) разположен върху дръжка:

Женски цвят на Летен дъб (Quercus robur)

Пърнар (Quercus coccifera)

Пърнарът (Quercus coccifera) е единствения вечнозелен български дъб. Най-отличителни са листата му, които освен, че са вечнозелени (не опадват есента), са твърди, лъскави, по ръба с твърди, остри и силно бодливи осилчета.

Лист на Пърнар (Quercus coccifera):

Лист на Пърнар (Quercus coccifera)

Странджанският дъб известен още като Лъжник (Quercus hartwissiana)

Странджанският дъб (Quercus hartwissiana) се среща рядко само в Странджа планина. При него плодовете са разположени на дълга дръжка, както Летния дъб, но за разлика от него листата му също са на дълги дръжки, докато при Летния са без дръжки.

Лист и жълъд на Странджански дъб (Quercus hartwissiana):

Лист и жълъд на Странджански дъб (Quercus coccifera)

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте още

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в БългарияЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2022 BGflora.net