БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Как да разпознаем (различим) ела, смърч, бор? Какви са разликите между ела, смърч и бор?

Забелязали сме, че за повечето хора всички представители на семейство Борови са "борче" :), поради това ще се опитаме, с Божията помощ, да съставим нещо като ръководство, с което всеки да може да различи родовете дървета от семейство Борови (Pinaceae), естествено срещащи се в България.

Усвояването на тези умения, освен че ще ни достави приятни моменти, когато сме сред природата, има и редица полезни приложения, сред които можем да споменем, че вече ще знаем какво точно ни продават, когато купуваме "коледна елха" :). По мои наблюдения, за коледни елхи най-често се продават смърчове. А не е без значение дали купуваме смърч или ела, защото смърчовите дръвчета също са красиви, но техните иглици опадват много по-бързо от тези на елата и ако сме купили смърч за коледна елха, то е много вероятно скоро тя да остане без игличките си.

И така в България естествено разпространени са три рода дървета от семейство Борови: род Ела (Abies) с два вида, род Смърч (Picea) с един вид и род Бор (Pinus) с шест вида.

Всички видове от семейство Борови имат два ясно различими белега - игловидни листа (иглички) и шишарки. По-долу ще бъде описано разграничаването на дърветата по игличките, тъй като те винаги са налични, което не може да се каже за шишарките, а по-късно, "ако ще Господ и сме живи", ще разгледаме и разпознаването по шишарките.


Как да разпознаем дърветата от род Бор (Pinus) по листата (игличките)?

Всички видове борове се отличават много ясно от другите иглолистни по това, че игличките им винаги са събрани в снопчета по две (при 5 от нашите видове) или по пет (при 1 наш вид). При другите два рода (ела и смърч) игличките са винаги по една върху клонките. По-долу можете да видите снимки на иглички на два вида наши борове - първо при бял бор - с две иглички и второ при бяла мура - с пет иглички. Основата на снопчетата е показана с червени стрелки:

Две иглички събрани в снопче върху скъсена дръжка (клонка) при бял бор (Pinus sylvestris):

Иглички при бял бор

Пет иглички събрани в снопче върху скъсена дръжка (клонка) при бяла мура (Pinus peuce):

Иглички при бяла мура


Как да различаваме дърветата от родовете Ела (Abies) и Смърч (Picea) по листата (игличките)?

Както казахме по-горе, за разлика от боровете при смърчовете и елите игличките са разположени единично (по една) върху клонките. При което разликите между тези два рода са следните:

При смърчът (Picea abies) игличките са разположени върху къса, тясна, вдървеняла, кафява дръжка (показано с червени стрелки на снимката) и в напречно сечение са ромбовидни:

Закрепване на иглички при смърч

При елата (Abies alba) игличките при основата са дисковидно разширени (показани с червени стрелки на снимката) и с тези зелени дискове се прикрепват към клонките. В напречно сечение са плоски и с две бели ивици от долната страна:

Закрепване на иглички при ела

И така, накрая да обобщим. Ако игличките са разположени в снопчета по две или пет, пред нас е бор, ако игличките са единични и се закрепват към стъблото с вдървенели дръжки - то това е смърч, а ако е с единични иглички, които се закрепват към стъблото със зелени дисковидни разширения - то това е ела, като при елата също така имаме и две бели ивици от долната страна на игличките.

Ето и една обща снимка показваща разликите в закрепването на игличките при трите рода. На лявата снимка е бял бор, в средата смърч, а дясната е на ела:

Разлики между бор, ела и смърч

Както писахме и по-горе тези указания се отнасят за естествено разпространените родове от семейство Борови в България, освен тях в паркове, градини и горски култури се срещат и други родове, които съответно имат други характерни белези.

Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Вижте още

Разпознаване (определяне) на видовете от род Бор (Pinus), които са естествено разпространени в България

Дърветата в БългарияЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2014 - 2015 BGflora.net