БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пиринска теменуга

Viola perinensis

Снимки на Пиринска теменуга (Viola perinensis)

Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis Viola perinensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пиринска теменуга


Латинско име

Viola perinensis W. Becker - чете се "вио́ла перине́нзис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона2. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Интензивен туризъм (утъпкване, събирателство за букети, замърсяване на находищата), паша и утъпкване от диви животни по високопланинските ливади и пасища, природни бедствия (пожари, свлачища)."


Описание и разпознаване

Пиринската теменуга е многогодишно тревисто растение. Листата повече или по-малко месести, целокрайни, рядко плитконазъбени. Цветовете без миризма, единични в пазвите на средните и горните листа, гледани фронтално обратнотрапецовидни. Венчелистчетата жълти или синьо-виолетови; горните насочени нагоре, закръглени до почти кръгли; страничните разперени встрани и извити към горните, припокриващи ги значително; долното обратносърцевидно, с надлъжни виолетови жилки. Цъфти май-август4.

Пиринската теменуга се различава от близката Гризебахова теменуга (Viola grisebachiana) по следните белези: по листата, които при Пиринската са клиновидно стеснени, а не закръглени или отсечени в основата, както е при Гризебаховата, по чашелистчетата, които са тъпи, а не заострени на върха, и по шпората, която при Пиринската е 2 пъти по дълга от придатъците на чашката, а при Гризебаховата е 3-4 пъти по-дърга 5.


Местообитание

По варовити скали и каменливи места във високопланинския пояс6.


Разпространение в България

Расте в планините Пирин и Славянка между 1500 и 2800 m надморска височина7 във флористичните райони, показани на картата.

Карта показваща естественото разпространение на Пиринската теменуга по флористични райони (оцветените в сиво)8:

Viola perinensis


Общо разпространение

България, Северна Гърция (Боздаг). Балкански ендемит9.

Карта на общото разпространение на Пиринската теменуга10:

Viola perinensisВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Даниела Иванова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Даниела Иванова. 2015. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д. 1979. В: Флора на Н. Р. Република България. Том VІІ. София.

6 Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

7 Делипавлов, Д. 1979. Пос. източник.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Viola perinensis W. Becker | Plants of the World Online | Kew Science.


Viola perinensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net