БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Лавданови

Cistaceae

Описание и отличителни особености на семейство Лавданови

Семейството включва храсти, полухрасти или тревисти растения. Листата обикновено срещуположни, по-рядко последователни; прости, целокрайни; със или без прилистници. Цветовете многобройни; в полусенниковидии до редуцирани в прости, скорпионовидни, извити в началото връхни гроздовидни, рядко метличести съцветия, по-рядко единични, връхни; правилни, двуполови. Чашката обикновено от 5, рядко от 3 листчета; свободни или двете външни листчета прикрепени повече или по-малко към съответните вътрешни листчета; в пъпка извити. Венчелистчетата са 5, 3 или липсващи (понякога при клейстогамните цветове), свободни, в пъпка извити (в противоположна посока на чашелистчетата), бързо опадващи. Тичинкнте малко до многобройни, едноредни или многоредни, наредени върху дископодобно издаващата се част на цветното легло под плодника; дръжките нишковидни, свободни, обикновено всички с прашници, по-рядко външните без; прашниците странични или полуобърнати към плодника, разтварящи се по дължина или по-рядко с връхно разкъсване. Плодникът съставен от 3, 5, рядко 10 сраснали плодолиста; яйчникът горен, едногнезден или разделен по посока към основата от интрузивни прегради на 3, 5 или по-рядко 10 гнезда, със стенични плаценти; стълбчето обикновено просто, повече или по-малко главесто, дисковидно или полукръгло, по-рядко триделно. Семепъпките многобройни до 2 на всяка стенична плацента, често на дълги дрължки, обикновено изправени, по-рядко обърнати, висящи. Плодът вдървеняла или невдървеняла кутийка, разпукваща се на 3, 5 или по-рядко 10 дяла; семената обикновено дребни, със или без шев, с ендосперм; с повече или по-малко извит или нагънат, по-рядко прав зародиш [Маркова, М. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София].

Стопанско значение

Повечето от видовете могат да бъдат и много от тях се култивират като декоративни растения главно поради едрите или дребни, но многобройни, красиво обагрени, повече или по-малко ароматични цветове. Най-подходящи са за алпинеуми. Добри медоносни растения. Повечето от тях съдържат дъбилни вещества. От Cisius incanus L. се извлича етерично масло, намиращо приложение в парфюмерията. Всичките представители на семейството могат с успех да се прилагат като почвоукрепители по ерозирани терени [Маркова, 1979].

3абeлежка. В природата се срещат изключително много хибриди. Някои от представителите имат клейстогамни цветове заедно е хазмогамните. Клейстогамните цветове се различават от хазмогамните само по това, че венчелистчетата понякога са по-малки, тънки (почти прозрачни) или липсват; броят на тичинките е силно намален; прашниците са на еднаква височина с близалцето и се залепват с него, като при постепенното нарастване на яйчника тичиикнте се откъсват от основата си. Забележим външен диформизъм между клейстогамните и хазмогамиите цветове при представителите на семейството, разпространени в Стария свят не се среща, докато при представителите в Америка външният диморфизъм на цветовете е много ярко изразен [Маркова, 1979].

В България са установени 12 вида от 5 рода. 1 вид от семейството е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Лавданови, включени в Българската флора онлайн

Желтак - Helianthemum

Лавдан - Cistus

Родакс - Rhodax

Фумана - Fumana


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net