БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистен опопанакс

Opopanax chironium ssp. bulgaricum

Снимки на Широколистен опопанакс (Opopanax chironium ssp. bulgaricum)

Opopanax chironium ssp. bulgaricum Opopanax chironium ssp. bulgaricum Opopanax chironium ssp. bulgaricum Opopanax chironium ssp. bulgaricum Opopanax chironium ssp. bulgaricum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистен опопанакс, Български опопанакс.


Латинско име

Opopanax chironium ssp. bulgaricum (Vel.) N. Andr. - чете се "опопанакс хирониум", а подвидовото име (ssp.) "булгарикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложениe № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Включен е в Червена книга на Народна Република България, том 1 - растения, с категория "рядък".


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренът вертикален, голям, 1,5-3,0 см в диаметър. Височината на стъблото е от 200 до 3250 см, 0,9-2,7 см в диаметър, със слабо изпъкнали, закръглени ребра и плитки бразди. Приосновните и долните листа на 15-35 см дълги дръжки, с изпъкнали заострени ребра и тесни, дълбоки бразди и влагалища с широк ципест ръб, с разпръснати, къси, груби, звездовидни, с опадващи лъчи власинки; петурите на листа от просто до два пъти пересто наделени, широко триъгълни или широко овални до почти кръгли, 20-50 см дълги, 21-40 см широки; крайните дялове на листата 3-15 см дълги, 1,2-11 см широки, продълговато до широко яйцевидни, връхният. Главните лъчи на съцветието 8-25 на брой, 1,8-4 см дълги, с обвивка от 1-4, 3,5-4,5 см дълги, 0,3-0,5 мм широки, линейно ланцетни до линейни лисчета без ципест ръб, голи, опадващи. Сенниците с 10-12 цвята; цветните дръжки 4-8 мм дълги, равни помежду си, голи; прицветниците 1-3 на брой, 3,5-4,5 мм дълги, 0,5-1 мм широки, линейни, с тесен ципест ръб, голи или липсващи; чашелисчетата липсващи или едва забележими триъгълни. Цветовете 1,8-2 мм в диаметър, венчелистчетата 0,7-1,2 мм дълги, 0,5-0,7 мм широки, жълти. Плодовете продълговато или широко елипсовидни до почти кръгли, 4,5-7 мм дълги[1]. Цъфти през месеците юни - август.

От другият вид от рода, срещащ се в България, се отличава по формата на крайните листни дялове. Докато при широколистния опопанакс са с яйцевидна форма, при другия вид - Косматия опопанакс (Opopanax hispidum) са с удължена форма.


Местообитание

По влажни тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони:Дунавска равнина, Черноморско крайбрежие, Стара планина (източна), Североизточна България, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина. От 0 до 400 м. надм. в[3].


Общо разпространение

Подвидът Opopanax chironium ssp. bulgaricum е Балкански ендемит. Видът Opopanax chironium се среща в страните около Средиземно море[4].


Бележки

Подвидът Opopanax chironium ssp. bulgaricum се разглежда и като самостоятелен вид Opopanax bulgaricum Vel. - Български опопанакс.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Андреев, Н. 1982. Род Opopanax В: Флора на Н. Р. България. Том VIII.

[2] Андреев, Н. 1982. Пос. източник.

[3] Андреев, Н. 1982. Пос. източник.

[4] Андреев, Н. 1982. Пос. източник.


Opopanax chironium ssp. bulgaricum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net