БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гризебахова теменуга

Viola grisebachiana

Снимки на Гризебахова теменуга (Viola grisebachiana)

Viola grisebachiana Viola grisebachiana Viola grisebachiana Viola grisebachiana Viola grisebachiana Viola grisebachiana

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гризебахова теменуга.


Латинско име

Viola grisebachiana Vis. - чете се "вио́ла гризебахиа́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Гризебаховата теменуга е ЗАЩИТЕНА от Закона за биологичното разнообразие - включена в приложение № 3 на закона2.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като рядък (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)3.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered)4.

В Червена книга на Република България - 2010 година, видът също е с категория застрашен5. В същия източник, като заплаха за вида е записано "Активният туризъм в района на разпространение и ограниченото разпространение на вида." При нашето посещение на находището на връх Вихрен, при което бяха направени и снимките, се установи, че при някои растения - растящи край пътеките, са скъсани цветовете.

При нашето посещение на находището на връх Вихрен, при което бяха направени и снимките, се установи, че при някои растения - растящи край пътеките, са скъсани цветовете6.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто, голо, туфесто растение. Листата са приосновни, дребни, целокрайни или ситно назъбени, с лопатовидно-елиптична или яйцевидна петурка, до 1,5 cm дълга и до 8 mm широка. Прилистниците целокрайни. Цветовете на дръжки (5-12 cm дълги), жълти или сини, до 2 cm в диаметър, с добре развита шпора. Чашката напълно гола. Понякога в една туфа се развиват до стотина цвята. Цъфти юли-август7.


Местообитание

Каменливи места и скални пукнатини, изключително на варовит терен8.


Разпространение в България

Установен е в планинския и високопланинския пояс на планините Родопи (средни), Пирин и Славянка9.


Общо разпространение

Балкански ендемит - разпространен е освен в България, също в Гърция, Албания и в страни от бивша Югославия10.


Значение

В чудесната книга "Високопланинските растения в България" за растението е записано "Много декоративно", което мнение напълно споделяме.


Бележки

Повечето източници и автори разделят този вид на два отделни вида - Viola grisebachiana Vis. и Viola perinensis Becker, като Viola perinensis се различава от Viola grisebachiana по листата, които са клиновидно стеснени, а не закръглени или отсечени в основата, по чашелистчетата, които са тъпи, а не заострени на върха, и по шпората, която е 2, а не 3-4 пъти по дълга от придатъците на чашката11, но тук се придържаме към мнението на Стоянов & Китанов, 1966, които я разглеждат като един вид.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д. 1984. В: Червена книга на НР България. Том 1. Растения.

4 Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

5 Димитър Пеев & Соня Цонева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

6 К. Методиев - собств. наблюдение от 2011 г.

7 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

8 Стоянов & Китанов, 1966. Пос. източник.

9 Стоянов & Китанов, 1966. Пос. източник.

10 Стоянов & Китанов, 1966. Пос. източник.

11 Делипавлов, Д. 1979. В: Флора на Н. Р. Република България. Том VІІ. София.


Viola grisebachiana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2021 BGflora.net