БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пурпурен лопен

Verbascum purpureum

Снимки на Пурпурен лопен (Verbascum purpureum)

Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum Verbascum purpureum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пурпурен лопен[1], Жлезист лопен[2].


Латинско име

Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath - чете се "вербаскум пурпуреум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен в приложение № 3 на закона[3].

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като рядък (при три категории в тази книга - рядък, застрашен и изчезнал)[4].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[5].

В Червена книга на Република България - 2015 година е включен с категория "застрашен"[6]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"В последните десетилетия най-значимо е унищожаването на популациите в резултат на туристическата инвазия със съпътстващото строителство. В по-дългосрочен аспект отрицателно влияние имат залесяването с иглолистни, лозарството по песъчливите терени в крайбрежната зона, интензивната паша и др."


Описание и разпознаване

Двугодишно тревисто растение, късо жлезистовлакнесто. Едногодишните розетки с удължени, дълбоко перестонаделени, листа. Цветоносните стъбла високи 100(140) cm. Цветовете са единично разположени, до 2,5 cm в диаметър, с два прицветника, венчето жълто, тичинковите дръжки оранжеви с бели власинки, прашниците, включително и на двете по-дълги тичинки бъбрековидни. Плодът кутийка. Цъфти юни-юли, плодоноси август-септември. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена, много малък процент от поникналите растения оцеляват до цъфтеж и плодоносене[7].


Местообитание

Среща се в тревни съобщества по сухи припечни песъчливи и каменисти места. Характерен вид за крайбрежните и вътрешните неподвижни дюни. Важни находища има при Побити камъни, дюните южно от устието на р. Камчия, при Несебър и в района на Сакар. Плътността на популациите, за които има данни, е много ниска, обикновено под 0,05 индивиди/m², като съотношението между вегетативни (едногодишни) и генеративни растения е 95:5[8].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Тунджанската хълмиста равнина; до 200 m н. в.[9].


Общо разпространение

Източната част на Балканския полуостров (Източна България, Югоизточна Румъния, европейската част на Турция)[10].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Закон за биологичното разнообразие.

[4] Червена книга на НР България, том 1. Растения, Издателство на БАН.

[5] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[6] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[7] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[8] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[9] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[10] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

Verbascum purpureum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net