БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълтуголистна луличка

Linaria genistifolia

Снимки на Жълтуголистна луличка (Linaria genistifolia)

Linaria genistifolia Linaria genistifolia Linaria genistifolia Linaria genistifolia Linaria genistifolia Linaria genistifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълтуголистна луличка, Жълтугова луличка


Латинско име

Linaria genistifolia (L.) Mill. - чете се "лина́риа генистифо́лиа"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Жълтуголистната луличка е многогодишно тревисто растение. Коренът вретеновиден, разклонен, повече или по-малко вдървенял. Стъблото 20-130 см високо, изправено или приповдигнато, метличесто разклонено, рядко неразклонено, голо, в основата често вдървеняло. Листата възмесести, приседнали, последователни, ланцетни, продълговато или яйцевидно ланцетни до почти яйцевидни, по-рядко линейни, с 1-3 (5) жилки, повече или по-малко гъсто разположени, припокриващи се; долните 2-4 (6) см дълги и 0,1-1,5 см широки, обикновено с 1 жилка, в основата стеснени, към върха постепенно заострени; средните и горните 2-6 см дълги и (0,1) 1-2 см широки, с 1-3 жилки, в основата закръглени, от долната третина нагоре постепенно заострени. Съцветието с повече от 10, по-рядко с 3-5 (8) цвята, събрани в рехав, по-рядко в сбит грозд, обикновено удължаващо се след цъфтежа. Прицветниците яйцевидни, яйцевидно ланцетни или ланцетни, 5-10 мм дълги и около 1,5 мм широки, по-дълги от цветните дръжки и понякога достигащи върха на чашката; най-долните често извити назад; дръжките на долните цветове 2-4 (6) мм дълги. Дяловете на чашката ланцетно яйцевидни до тясно линейно ланцетни, яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, в основата закръглени, към върха заострени, изцяло тревисти, без хрущялен ръб, 2,5-6 мм дълги и 1-1,4 мм широки, равни или малко по-къси от венечната тръбица, голи. Венчето ярко или бледожълто, със или без червеникави жилки, без шпората (5) 8-14 мм дълго; дяловете на горната устна заострени или възтъпи, 1,5-2 мм широки, а на долната закръглени, 3-4 мм широки; шпората конична, обикновено права, шиловидно заострена, (3) 5-9 (10) мм дълга. Яйчникът яйцевидно коничен, 3-4 пъти по-къс от стълбчето. Кутийката гола, сферична, 3-6 мм в диаметър, обикновено равна, рядко малко по-дълга до малко по-къса от чашката. Семената 1-1,2 мм дълги, брадавичести, по ръбовете тясно ципесто крилати, черни, сплеснато тристенни. Цъфти май-август3.


Местообитание

Из пустеещи тревисти места в низини и планини4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1800 м надм. височина5.


Общо разпространение

Средна и Югоизточна Европа, Сибир, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия)6. Адвентивно (въведено) в Северна Америка.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д. & М. Попова. 1995. В: Флора на България. Том X. София.

4 Делипавлов, Д. & М. Попова. 1995. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д. & М. Попова. 1995. Пос. източник.

6 Делипавлов, Д. & М. Попова. 1995. Пос. източник.


Linaria genistifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net