БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска светлика

Luzula sylvatica

Снимки на Горска светлика (Luzula sylvatica)

Luzula sylvatica Luzula sylvatica Luzula sylvatica Luzula sylvatica Luzula sylvatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска светлика.


Латинско име

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin - чете се "лузула силватика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Горската светлика е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 91BA "Мизийски гори от обикновена ела", 9410 "Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)" и 95A0 "Гори от бяла и черна мура"[1].


Описание и разпознаване

Горска светлика е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 30 cm до 1 m. Съцветието е разперена метлица. Листът в основата на съцветието значително по-къс от дължината на самото съцветие. Околоцветните листчета са кафяви. Листата са широки от 0.6 до 2.5 cm. Цъфти май-юни[2].


Местообитание

Сенчести гори и храсталаци[3].


Разпространение в България

Установяван е от 300 до 1900 метра надморска височина[4].

Разпространение на Горската светлика по флористични райони (оцветените в сиво)[5]:

Luzula sylvaticaВижте също

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Luzula sylvatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net