БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатна тинтява

Gentiana pneumonanthe

Снимки на Блатна тинтява (Gentiana pneumonanthe)

Gentiana pneumonanthe Gentiana pneumonanthe Gentiana pneumonanthe Gentiana pneumonanthe Gentiana pneumonanthe

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатна тинтява.


Латинско име

Gentiana pneumonanthe L. - чете се "генциа́на пневмона́нте"1. Видовото име pneumonanthe буквално означава "вятърен цвят"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Блатната тинтява е многогодишно тревисто растение. Коренището дебело, разклонено, със стерилни издънки; високи (15) 30-40 (50) см растения. Стъблата прави или полегнали, по няколко до много, прости или от основата разклонени, фино наребрени, по ребрата назъбени, най-често изцяло облистени, по-рядко в основата листата опадащи и стъблата с остатъци от влагалищата им. Приосновните листа 2-4 (5) см дълги, 2-4 (6) см широки, линейно елипсовидни до линейни или ланцетни, на върха повече или по-малко заострени, по ръба фино грапаво назъбени, приседнали, в основата сраснали. в широки влагалища, с 1 грапава, назъбена жилка; стъбловите листа 3-6 (7) см дълги, 1-4 (6) см широки, към върха скъсяващи се, линейни или линейно ланцетни, ланцетни, ланцетно елипсовидни до яйцевидно ланцетни, на върха заострени или затъпени, по ръба фино грапаво назъбени, приседнали, с 1 назъбена жилка. Цветовете по (1) 2-10 (12) на върха на стъблото в пазвите на връхните листа или разклоненията, приседнали или на къси дръжки. Чашката 15-20 мм дълга, 3-4 пъти по-къса от венчето, звънеста, дяловете линейни, почти равни на чашковата тръбица, по ръба късо назъбени, грапави. Венчето 3,5-4,5 (5,5) см дълго, синьо, с 5 надлъжни зелени ивици, петделно, свободните венечни дялове 3-5 пъти по-къси от венечната тръбица, триъгълно яйцевидни, късо заострени; придатъците триъгълни, несиметрични. Тичинките със сраснали прашници. Близалцата продълговати, завити. Кутийката 28-30 мм дълга, продълговато ланцетна, приседнала. Семената продълговато яйцевидни, тясно ципесто крилати, по повърхността мрежести. Цъфти юли-октомври3.


Местообитание

По влажни тревисти, замочурени места и торфища4.


Разпространение в България

Във флористичните райони Западна и Средна Стара планина, Софийски район, Витошки район, Рила, Средна гора Западни и Средни Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина, между 500 и 2000 метра надморска височина5.

Карта, показваща естественото разпространение на Блатната тинтява по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Gentiana pneumonanthe


Общо разпространение

Европа, Кавказ, Азия и Сибир7.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кожухаров, Ст. & А. Петрова 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, Издателство на БАН, София.

4 Кожухаров, Ст. & А. Петрова 1982. Пос. източник.

5 Кожухаров, Ст. & А. Петрова 1982. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Кожухаров, Ст. & А. Петрова 1982. Пос. източник.


Gentiana pneumonanthe in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net