БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сусамовиден клин

Astragalus sesameus

Снимки на Сусамовиден клин (Astragalus sesameus)

Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus Astragalus sesameus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сусамовиден клин, Сусамовидно сграбиче, Сусамово сграбиче.


Латинско име

Astragalus sesameus L. - чете се "астра́галус сеза́меус".


Природозащитен статут и заплахи

Сусамовиденият клин НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък вид" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[2].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered)[3].

В Червена книга на Република България - 2010 година, видът е също с категория "застрашен"[4]. В същият източник като заплахи за вида е посочено:

"Залесяването, промените в режима на стопанисване на земите, селищното развитие, ограниченото разпространение и ниската плътност на популациите."

Видът е оценен като "слабо засегнат" (Least Concern) в Червения списък на защитените видове на Световния съюз за защита на природата (IUCN). В същият източник е посочено: "Species widely distributed in the Mediterranean" = "Видът е широко разпространен в Средиземноморието". Състоянието на популацията му е оценено като "стабилно"[5].

Според нас [К. Методиев] основната причина за редкостта на Сусамовидения клин в България е това, че той е средиземноморски, топлолюбив вид, а местата в България, които са близки до климатичните условия на Средиземноморието са малко, съответно и растенията с изисквания към тези условия се срещат рядко. Това се доказва и от факта, че в Средиземноморските страни растението не е застрашено. В находището на вида, от където са снимките, към 2015 г. не са установени фактори застрашаващи съществуването му. Популацията му там е от стотици екземпляри.


Описание и разпознаване

Сусамовиденият клин е едногодишно тревисто растение. Стъблата са полегнали, възходящи или изправени, дължината им е от 5 до 30 cm. Листата са 2-8 cm дълги, нечифтоперести (върхът на листната ос завършва с листче). Дръжките на листата дълги до половината на листната ос или по-къси. Листчетата (7) 8-10 (11) двойки, продълговато обратно яйцевидни до линейно елиптични, на върха тъпи, влакнести. Съцветията главести, почти приседнали (с много къса дръжка). Цветовете са до 10 на брой в съцветие, 9-11 mm дълги. Чашката, 5-6 mm дълга. Венчето е синкаво, флагчето му е дълго 8-9 mm. Бобът е дълъг от 10 до 15 mm и широк 3 до 4 mm, прав, с дълбока коремна бразда, на върха с около 2 mm дълга крива човка, повече или по-малко гъсто просто прилегнало влакнест. Семената бъбрековидни, светлокафяви, 1-2 mm дълги. Цъфти април-май. Плодоноси юни-юли[6][7].

Основните отличителните белези, по които се отличава Сусамовиденият клин от другите видове от рода са:


Местообитание

Сухи тревисти места с южно изложение[8]. Мястото, от където са снимките в сайта, е с южно изложение, силно ерозирало, върху силикатна основа, с надморска височина 312 метра[9].


Разпространение в България

В България досега са установени 3 находища на Сусамовиден клин: Струмска долина (Южна – с. Чучулигово), Пирин (Южен – с. Калиманци), Тракийска низина (с. Капитан Димитриево); до 350 m надморска височина[10].


Общо разпространение

Установен е в следните държави: Алжир, България, Гърция, Испания, Италия, Малта, Португалия, Мароко, Сирия, Тунис, Франция и Хърватия. Пренесен (интродуциран) е от човека в Австралия[11].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Червена книга на НР България, том 1. растения, 1984, Издателство на БАН.

[3] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[4] Десислава Сопотлиева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Astragalus sesameus in: The IUCN Red List of Threatened Species.

[6] Вълев, С. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, София.

[7] К. Методиев - собств. наблюдения.

[8] Вълев, С. 1976. Пос. източник.

[9] К. Методиев - собств. наблюдения.

[10] Десислава Сопотлиева. 2015. Пос. източник.

[11] Astragalus sesameus in: The IUCN Red List of Threatened Species.


Astragalus sesameus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net