БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Тимелееви

Thymelaeaceae

Описание и отличителни особености на семейство Тимелееви

Дървета и храсти, рядко едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата многобройни, обикновено последователни, рядко срещуположни, прости; целокрайни, рядко леко врязани на върха, с пересто жилкуване, приседнали или с къси дръжки, без прилистници. Цветовете правилни, рядко слабо неправилни, обикновено двуполови, по-рядко полигамни или двудомни, в класовидни, главести, гроздовидни или метлицовидни съцветия, рядко в снопчета, единични или по 2 (3) на обща дръжка; разположени в пазвите на листата или връхни; със или без прицветници. Чашечните дялове 4-5, рядко 6 или 3, венчевидни, разположени на края на тръбовиден, камбановиден или делвовиден хипантий ("чашкова тръбица", "рецептакулум"), подобен по багра на чашечните дялове, след цъфтежа обикновено опадващ или по-рядко оставащ и обхващащ плода. Венчелистчетата люсповидни или липсват; тичинките, колкото чашечните дялове на брой или най-често 8, разположени в два кръга, рядко повече на брой или 2. Плодникът съставен от 1-2 сраснали плодолиста; яйчникът горен, едногнезден, по-рядко двугнезден, гол, с обърната, висяща почти от върха семепъпка; стълбчето късо или дълго и нишковидно, връхно или понякога странично, рядко липсващо; близалцето главесто, бухалковидно или удължено цилиндрично. Плодът орехче, костилков или ягода, рядко кутийка, гол или влакнест. Семената единични, с прав зародиш, с твърда или кожеста обвивка, със или без ендосперм [Маркова, М. & Ж. Чернева. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].

В България естествено разпространени са два рода с 9 вида, от тях 3 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Тимелееви

Бясно дърво - Daphne

Тимелея - Thymelaea


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net