БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Зеленоцветен напръстник

Digitalis viridiflora

Снимки на Зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora)

Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora Digitalis viridiflora

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Зеленоцветен напръстник.


Латинско име

Digitalis viridiflora Lindley - чете се "дигита́лис виридифло́ра"1. Видовото име viridiflora означава "зеленоцветен"2, т. е. цветовете на растението са зелени.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Зеленоцветният напръстник е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 40-80 cm. Най-важните отличителни особености на вида са, че венчето на цветовете е дълго 1-2 cm, зеленикавожълто, тръбесто. По-долу поместваме подробното описание:

Коренището тъмнокафяво, разклонено, почти хоризонтално, с тънки корени. Стъблата (30-) 40-80 см високи, изправени, в основата дъговидно приповдигащи се, обикновено прости, повече или по-малко покрити с меки власинки. Приосновните листа 5-10 см дълги, 2-3 см широки, яйцевидно ланцетни, към основата стеснени в 1-2 см дълга дръжка, по време на цъфтежа обикновено изсъхнали; долните и средните стъблови обратно яйцевидни до яйцевидно продълговати или елиптични, 8-5 (-20) см дълги и 3-5 см широки, към основата стеснени в къса дръжка или приседнали, по-лустъблообхващащи, по края с редки зъбчета или почти целокрайни, от двете страни, особено по жилките покрити с власинки; връхните 21 см дълги, продълговато ланцетни, постепенно преминаващи в прицветници. Съцветието 10-20 см дълъг многоцветен, рехав грозд; съцветната ос гъсто покрита с къси, прости и жлезисти власинки. Цветните дръжки 1-2 мм дълги, цветовете почти приседнали, хоризонтално разперени или извити надолу. Прицветниците линейно ланцетни, обикновено равни на цветовете, най-долните 2 пъти по-дълги от цветовете. Чашковите дялове 4-6 мм дълги, линейно ланцетни, остри с 5-7 жилки. Венчето 10-20 мм дълго и около 5 мм широко, покрито с многоклетъчни жлезисти власинки, зеленикавожълто, тръбицата тясно цилиндрична, при основата разширена, след това слабо стеснена и нагоре отново разширена, с многобройни ясно забележими жилки, 1-2 см дълга; горната устна с тъпи или заострени дялове; долната с почти еднакво дълги триъгълни, заострени дялове или средният дял 1-2 мм по-дълъг от страничните, много по-къс от тръбицата. Кутийката 5-7 мм дълга и 2-3 мм широка, яйцевидно закръглена, тъпа, покрита с власинки. Семената кафяви, неправилно четиристенно призматични3. Според цитирания източник, растението цъфти май-юни, но ние го установихме в пълен цъфтеж в Пирин на 22 юли 2021 година4.


Местообитание

Гори в планини5. Растението на снимките тук растеше на открито в субайлпийския пояс на Пирин6.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Знеполски район, Беласица, Западни гранични планини, Странджа, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи и Славянка; от 800 до 2300 m надморска височина7.

Карта показваща разпространението на Зеленоцветния напръстник по флористични райони (оцветените в сиво)8:

Digitalis viridiflora


Общо разпространение

България, Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватия и Турция. Балкански ендемит9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив. 1995. В: Флора на Република България, том Х, Издателство на БАН, София.

4 К. Методиев - наблюдение от 22 юли 2021 г.

5 Асенов, Ив. 1995. Пос. източник.

6 К. Методиев - наблюдение от 22 юли 2021 г.

7 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Асенов, Ив. 1995. Пос. източник.


Digitalis viridiflora in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2022 BGflora.net