БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стояново лютиче

Ranunculus stojanovii

Снимки на Стояново лютиче (Ranunculus stojanovii)

Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii Ranunculus stojanovii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Стояново лютиче.


Латинско име

Ranunculus stojanovii Delip. - чете се "ранункулус стоянови".


Природозащитен статут и заплахи

Стояновото лютиче е ЗАЩИТЕНО от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "критично застрашен" (Critically Endangered) - последната категория преди "изчезнал"[2].

В Червена книга на Република България, видът е също с категория "критично застрашен". В същият източник като заплахи за вида е посочено: "Ниският възобновителен и миграционен потенциал на вида. Специфичният хабитат към който е привързан, пашата и утъпкването"[3].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с грудковидни корени и столони, гъсто копринесто-сребристо влакнесто. Стъблото високо 40–50 cm, в горната половина с 3–8 разклонения, всяко завършващо с по един цвят. Приосновните листа на дълги дръжки, 3-делни. Стъбловите листа 1–3, приседнали, триделни. Цветовете 3–3,5 cm в диаметър. Чашелистчетата влакнести, по време на цъфтеж подвити надолу. Венчелистчета жълти. Плодовете орехчета с брадавички и изправени или подвити носчета. Цъфти юни, плодоноси юли - август. Размножава се предимно вегетативно, по-рядко със семена[4].


Местообитание

Расте по влажни местообитания в буковия пояс до 1200 m н. в., предимно върху варовикова основа и плитки хумусно-карбонатни почви. Участва в състава на тревни съобщества от валезийска власатка и на скални растителни групировки. Популациите са малочислени, силно разпокъсани и с много нисък възобновителен и миграционен потенциал[5].


Разпространение в България

Родопи (Западни – село Равногор, Средни – село Латинка). Посочва се за Тракийска низина[6].


Общо разпространение

Стояновото лютиче е български ендемит - расте единствено в България[7].


Благодарности

След Бог, благодаря на Райна Начева и Даниела Иванова от проекта Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела "растителни микро-резервати" и на експерт Десислава Величкова от РИОСВ-Пазарджик, без които снимките на растението нямаше да бъдат възможни.Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[3] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] Светлана Банчева. 2015. Пос. източник.

[5] Светлана Банчева. 2015. Пос. източник.

[6] Светлана Банчева. 2015. Пос. източник.

[7] Светлана Банчева. 2015. Пос. източник.


Ranunculus stojanovii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net