БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Водни рози

Nymphaeaceae (Leguminosae)

Описание и отличителни особености на семейство Водни рози

Многогодишни водни тревисти растения. Някои видове образуват мощни коренища, чрез които прекарват неблагоприятните периоди и се размножават. Листата са плаващи върху водната повърхност или потопени, разположени на дълги дръжки (при Водната роза - Nymphaea alba достигат до 5 m дължина). Плаващите листа са цели, кожести със силно изпълкнали жилки от долната им страна. Повърхността им е покрита с восъчен налеп и не се мокрят. Достигат големи размери. Така при Викторията (Victoria amazonica) листата достигат до 2 m в диаметър и могат да носят теглото на дете[1].

Цветовете са едри, единични, правилни, разположени на дълги дръжки - двуполови. Околоцветникът е двоен, съставен от 3-6 чашелистчета и многобройни венчелистчета. Тичинките многобройни, лентовидни. Наблюдават се преходи между венчелистчетата и тичинките. Плодникът е от 5-35 плодолиста, при които близалцето не е ясно оформено. Опрашването е ентомофилно, най-често от бръмбари. Плодовете са кутийка, обвита в гъбчеста месеста тъкан, която ги подпомага при разпространението от водата. Узряват под водата, но семената изплуват на повърхността. Те са ярко обагрени и привличат птиците, които ги разнасят[2].

Видовете от семейството често се развиват масово и покриват изцяло водните басейни. Служат за храна както на водни така и на сухоземни животни. Красиви растения, които често се използват при декоративно оформяне на водни площи. Семената и коренищата на видовете от род Водна роза (Nymphaea) се използват за храна[3].

Семейство Водни рози в България е представено с 2 вида от 2 рода. И двата вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Водни рози, включени в Българската флора онлайн

Водни рози - NymphaeaИзточници на информация

[1] Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив.

[2] Киряков, И. 1999, пос. съч.

[3] Киряков, И. 1999, пос. съч.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2009 - 2018 BGflora.net

banner