БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Имелови

Loranthaceae

Описание и отличителни особености на семейство Имелови

Дребни полупаразитни храсти, паразитиращи по различни голосеменни и покритосеменни дървета и храсти. Листата са срещуположно разположени, целокрайни, кожести или люсповидни. Цветовете правилни, еднополови, по-рядко двуполови. Околоцветникът 4- или 6- делен. Тичинките еднакъв брой с дяловете на околоцветника. Яйчникът долен. Стълбчето обикновено нишковидно, с главесто близълце. Плодът ягода или по-рядко сух, разпуклив, едносеменен. Семето без обвивка, с 1-3 зародиша. Насекомоопрашващи се, по рядко ветроопрашващи се растения.

Латинското наименование на семейството се произнася "лорантацее".

В България, като диворастящи са установени 3 вида от 3 рода, няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Имелови, включени в Българската флора онлайн

Бял имел - Viscum

Жълт имел - Loranthus

Хвойниче - ArceuthobiumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net