БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Мехуркови

Lentibulariaceae

Описание и отличителни особености на семейство Мехуркови

Дребни, насекомоядни, едногодишни или многогодишни, торфищни или водни растения. Листата последователни или събрани в приосновна розетка, целокрайни или дланевидно до многократно пересто наделени. Цветовете двуполови, неправилни, най-често с дълги, приосновни дръжки, единични или в гроздовидни съцветия. Чашката 2- или 5- делна, двуустна или почти правилна, зелена, оставаща при плода. Венчето с 5 сраснали в основата венчелистчета, двуустно, в основата торбесто или с шпора; венечният отвор отворен или затворен от подутината на долната устна. Тичинките 2, извити навътре, с плоски разширени дръжки, прикрепени с основата си към горната устна на венчето, със свободни тичинкови дръжки и едногнездни или двугнездни прашници. Плодникът от 2 плодолиста. Яйчникът горен, едногнезден. Стълбчето късо или липсващо. Близълцето 2-делно, единият дял значително по-голям от другия, плосък, другият понякога неразвит. Плодът кутийка. Семената многобройни, без ендосперм [Маркова, М. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София].

От семейство Мехуркови в България естествено разпространени са 4 вида от 2 рода. 2 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Мехуркови, включени в Българската флора онлайн

Мехурка - Utricularia

Петлюга - Pinguicula


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net