БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълта мъртва коприва

Lamiastrum galeobdolon

Снимки на Жълта мъртва коприва (Lamiastrum galeobdolon)

Lamiastrum galeobdolon Lamiastrum galeobdolon Lamiastrum galeobdolon Lamiastrum galeobdolon Lamiastrum galeobdolon

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълта мъртва коприва.


Латинско име

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek - чете се "ламиаструм галеобдолон".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Жълтата мъртва коприва е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 91W0 "Мизийски букови гори" и 9130 "Букови гори от типа Asperulo-Fagetum".


Описание и разпознаване

Жълтата мъртва коприва е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 15 cm до 50 cm. Цветовете са жълти, събрани в прешлени по 2-15. Листата са яйцевидни или ланцетни. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

В гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].Вижте също

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Lamiastrum galeobdolon in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban