БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Панонска глушина

Vicia pannonica

Снимки на Панонска глушина (Vicia pannonica)

Vicia pannonica Vicia pannonica Vicia pannonica Vicia pannonica Vicia pannonica Vicia pannonica Vicia pannonica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Панонска глушина.


Латинско име

Vicia pannonica Crantz - чете се "ви́циа пано́ника"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Панонската глушина е едногодишно тревисто растение. Стъблото високо от 10 до 60, рядко до 150 см. изправено или възходящо, катерливо, от основата разклонено, многоъгълно, с ясни, някои тъмно обагрени надлъжни ребра, 2 - 2,2 мм дебело, късо прилегнало влакнесто. Листата чифтоперести, на върха с просто или разклонено мустаче. Листчетата (4) 7 - 9 (10) двойки, на 0,5 мм дълги дръжчици, линейни, продълговати, елиптични до обратно яйцевидни, на върха притъпени, дълбоко врязани, осилести или почти тризъби, понякога горните листчета на върха заострени, от двете повърхности гъсто бяло влакнести, зелени до сивозелени, 8 - 30 мм дълги и 2 - 7 мм широки. Прилистниците 2,5 - 3 (4) мм дълги, еднакви, яйцевидно елиптични, долните понякога двуделни, стреловидни, с тъмно кръгло петно, целокрайни, голи. Цветовете събрани по 2 - 5 в къси гроздовидни съцветия, в пазвите на листата, по-къси от последните, разположени по дължината на стъблото, по-рядко единични. Цветните дръжки 2 - 3 мм дълги, гъсто дълго влакнести. Чашката до 10 мм дълга, тръбесто звънеста, в основата слабо асиметрично скосена, дълго влакнеста, до средата двуустна; зъбците ѝ линейно шиловидни, почти равни помежду си, долните слабо по-дълги или по-къси от тръбицата. Венчето 14 - 20 мм дълго. Флагчето до 12 мм широко, обратно сърцевидно, на върха врязано, към средата повече или по-малко внезапно стеснено в широк нокът, в цвят подвито нагоре, значително по-дълго от крилцата и ладийката, жълтеникаво, жълтокафяво или пурпурно, по гръбната страна прилегнало дълго влакнесто. Крилцата яйцевидно елиптични, в основата стеснени в тесни дълги нокти, по-дълги от ладийката, жълтеникави, жълтокафяви или пурпурни, голи. Ладийката яйцевидно елиптична, в основата с дълги тесни нокти, жълтеникава, жълтокафява или пурпурна, гола. Бобът 2 - 3,5 см дълъг и 7 - 11 мм широк, продълговато ромбичен, на върха заострено подвит, сплеснат, жълтокафяв, гъсто дълго влакнест, с 2 - 8 семена. Семената 3 - 4 мм в диаметър, лещовидно кълбести, кадифеночерни, гладки; ръбецът на 1/6 - 1/4 от обиколката на семето. Цъфти май-август2.


Местообитание

Тревисти места и храсталаци3, плевел из нивите, най-често в житни, по-рядко и окопни култури4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1500 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Централна, Южна и Източна Европа, Югозападна Азия, Кавказ6.


Значение

Упорит плевел, добро фуражно и медоносно растение7.


Таксономични бележки

Видът се разделя на два подвида: Vicia pannonica subsp. pannonica, която е с жълти или жълтокафяви цветове и Vicia pannonica subsp. striata, която е с пурпурни цветове8. На снимките тук е именно Vicia pannonica subsp. striata, която в някои от източниците е обособена в самостоятелен вид под името Набраздена глушина - Vicia striata9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

5 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

6 Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

7 Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

8 Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

9 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Пос. източник.


Vicia pannonica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net