БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Костова тлъстига

Sedum kostovii

Снимки на Костова тлъстига (Sedum kostovii)

Sedum kostovii Sedum kostovii Sedum kostovii Sedum kostovii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Костова тлъстига.


Латинско име

Sedum kostovii Stef. - чете се "седум костовии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложения № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Заплаха за съществуването на вида е унищожаването на местообитанията му.


Описание и разпознаване

Едногодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблата цветоносни и стерилни - без цветове или само цветоносни. Цветоносните стъбла 4 - 5 см високи. Листата до 5 мм дълги, ланцетно или линейно елиптични, тъпи, на върха с кичур хрущялни зъбчета - специфичен за вида белег. Мехунките звездовидно разперени. Цъфти през месеците юли - август.[1].


Местообитание

Каменисти места и сухи поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Стара планина (средна), Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Средни и Западни Родопи, Рила, Пирин, Долината на река Места и Славянка. От 0 до 2000 м надморска височина[3].


Общо разпространение

УБългарски ендемит - видът е разпространен единствено в България[4].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията, Пловдив.

Sedum kostovii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban