БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребна камбанка

Campanula cochlearifolia

Снимки на Дребна камбанка (Campanula cochlearifolia)

Campanula cochlearifolia Campanula cochlearifolia Campanula cochlearifolia Campanula cochlearifolia Campanula cochlearifolia Campanula cochlearifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребна камбанка.


Латинско име

Campanula cochlearifolia Lam. - чете се "кампа́нула кохлеарифо́лиа"1. Видовото име cochlearifolia означава "лъжичколистна"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"3. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Активният планинския туризъм и утъпкването извън туристическите пътеки са причини за влошаване на условията в местообитанията и се отразяват неблагоприятно на популациите и възобновяването на вида. Потенциална заплаха са природните бедствия (пожари, лавини, срутвания)."


Описание и разпознаване

Дребната камбанка е многогодишно тревисто растение. Основните белези, по които се различава от близките видове са, че стъблата образуват рехави или гъсти туфи; приосновните листа са остро назъбени; цветните пъпки са наведени надолу; яйчникът не е покрит с дребни бели брадавички. Цъфти юли-август4.

Подробно описание: Растения, образуващи неголеми рехави или гъсти туфи. Коренището тънко, пълзящо, разклонено, във възлите с нишковидни корени. Стъблата тънки, възходящи или изправени, (3) 5 — 15 (25) см високи, голи или предимно в долната половина разпръснато влакнести по ръбовете. Приосновните листа с дълги дръжки, широко- до продълговатояйцевидни, по-рядко кръгли, в основата отсечени или плиткосърцевидни, неравномерно остро назъбени, голи или разпръснато-дълговлакнести по ръбовете и жилките, остават зелени и в периода на цъфтеж; стъбловите листа събрани предимно в основата на стъблото, най-долните на къси дръжки, ланцетни или лопатовидни, 6 — 15 мм дълги, 3 5 мм широки, плитко-раздалеченоназъбени, често по ръбовете ресничести; горните приседнали, тясноланцетни до линейни, постепенно заострени към върха, целокрайни, голи или ресничести по ръбовете. Съцветието простогроздовидно с 1 — 3 цвята. Цветните пъпки отклонени надолу. Яйчникът гол. Чашковите дялове тясноланцетни до линейноланцетни, 3 — 4,5 мм дълги, в основата 0,5 — 0,9 мм широки, прилегнали към венчето или повече или по-малко разперени, голи, понякога ресничести. Венчето камбанковидно, по-рядко фуниевидно, (8) 10 — 15 (18) мм дълго, бледо- до тъмносиньо, много рядко бяло. Прашниците по-къси от тичинковите дръжки. Кутийката увиснала, конична до ширококонична с издута основа, 3 — 5 (6) мм дълга, кожеста. Семената (0,7) 0,8 — 1 (1,1) мм дълги, тъмнокафяви5.


Местообитание

По скалисти места, в скалните пукнатини, по скални прагове и тераси, изключително на варовик, на плитки, слабо развити или неразвити хумусно — карбонатни почви в съобщества на растенията Festuca dalmatica, Paronychia kapela, Saxifraga oppositifolia, Globularia cordifolia, Leontopodium alpinum и други6.


Разпространение в България

Расте единствено в Северен Пирин (Вихренски и Синанишки дял, циркус Баюви дупки); от 1900 докъм 2900 метра надморска дължина7.


Общо разпространение

Западна, Средна, Южна и Югоизточна Европа8.


Украсни качества

Много красиво растение - образува туфи в скални пукнатини, които са плътно покрити със синьо-виолетови цветове9. Отглежда се и се търгува като декоративно растение с различни разновидности.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Валентина Горанова, Минчо Анчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том XI, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София.

5 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

6 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

7 Валентина Горанова, Минчо Анчев. 2015. Пос. източник.

8 Kovanda М. & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

9 К. Методиев - лично наблюдение от Пирин.


Campanula cochlearifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net