БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Трилистен очиболец

Potentilla ternata

Снимки на Трилистен очиболец (Potentilla ternata)

Potentilla ternata Potentilla ternata Potentilla ternata Potentilla ternata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Трилистен очиболец, Трилистно прозорче, Трилистно прозориче.


Латинско име

Potentilla ternata C. Koch. - чете се "потентила терната". Среща се и под името Potentilla aurea subsp. chrysocraspeda (Lehm.) Nyman.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Трилистният очиболец е многогодишно тревисто растение. Стъблото е полегнало или приповдигащо се, до 10 cm дълго, с прилегнали власинки. Приосновните листа са тройни (съставени са от три листчета). Листчетата са клиновидно обратно овални, напилено нарязани, с по 3-5 зъбчета от всяка страна. Средното зъбче по-късо от страничните. Отдолу по жилките и по ръба листата са с прилегнали копринести жълтеникави косъмчета. Листчетата на подчашката са линейно-ланцетни, малко по-къси от чашелистчетата. Венчелистчетата са златистожълти. Орехчетата с късо стълбче. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Планински и високопланински поляни[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Трилистният очиболец по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Potentilla ternata

Между 1400 и 2600 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Карпатите и Балкански полуостров[5].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

Potentilla ternata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net