БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Ленови

Linaceae

Описание и отличителни особености на семейство Ленови

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти или храсти. Листата са дребни, последователно разположени, по-рядко срещуположни. Цветовете са двуполови, правилни, пет- или четиричленни, събрани в цимозни съцветия. Плодникът горен от два сраснали плодолиста. Плодът е кутийка [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив].

Семейство Ленови се състои от около 250 вида от 6 рода [Киряков, 1999]. В България естествено разпространени са около 22 вида от 2 рода [Делипавлов & кол., 2003]. 2 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Ленови, включени в Българската флора онлайн

Лен - LinumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2016 BGflora.net

banner