БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Подземна глушина

Vicia amphicarpa

Снимки на Подземна глушина (Vicia amphicarpa)

Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa Vicia amphicarpa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Подземна глушина, Подземноплодов уров.


Латинско име

Vicia amphicarpa Dorth. - чете се "вициа амфикарпа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен - не е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, включен е в Приложение № 2А на същия закон.

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[1]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Експлоатация на кариери за варовик (Пазарджишко, Гоце Делчевско), пашата и строителство на пътища".


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Образува подземни издънки с клейстогамни цветове (цветове, които не се отварят). Стъблата високи 20–80 cm. Листата перести, с 3–4 двойки линейноклиновидни листчета. Чашковите зъбци по-къси от тръбицата. Флагчето пурпурновиолетово. Плодът боб, дълъг 3–3,5 cm, широк 4–5 mm, гладък, почти гол, тъмнокафяв, с 8–10 семена. Семената дълги 3,8–4 mm, широки 4,5–5 mm. Цъвти май–юни, плодоноси юли–август. Опрашва се от насекоми или се самоопрашва. Размножава се със семена[2]


Местообитание

Расте по сухи, варовити и тревисти места, в храсталаци от Драка (Paliurus spina - christi) и др., в ксеротермния дъбов пояс до пояса на бука[3].


Разпространение в България

Славянка (Стъргач планина, над с. Илинден, Гоце Делчевско), Пирин (Ю. – град Мелник), Рила (околностите на Рилски манастир), Тракийска низина (с. Исперихово, Пазарджишко); между 100 и 1200 m надморска височина[4]. На Бесапарските ридове, по наши наблюдения, освен край посоченото село Исперихово, се среща и на други места по ридовете[5].


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Крим[6].Източници на информация

[1] Димитър Димитров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Димитър Димитров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Димитър Димитров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[4] Димитър Димитров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] К. Методиев - собствени наблюдения.

[6] Димитър Димитров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.


Vicia amphicarpa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net