БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Бронецови

Selaginellaceae

Описание и отличителни особености на семейство Бронецови

Многогодишни, с мъховиден изглед (поне европейските видове) растения. Стъблото нежно, моноподиално или дихотомично разклонено. Листата малки, обикновено разположени в 4 редици, с по една жилка, в основата от горната страна с рано увяхващо езиче. Спорангиите едногнездни и разположени поединично в основата на спороносните листчета, които са събрани във връхни класчета. Спорангиите два вида — микроспорангии, с многобройни микроспори, заемащи (у ортотропните видове) горната част на спороносните класчета, и макроспорангии, заемащи долната част на същите класчета, с по 4 много по-едри макроспори (мегаспори). Женските и мъжките протали силно редуцирани. Сперматозоидите двуресничести1.

В България естествено разпространен е 1 род с 2 вида.


Списък на родовете от семейство Бронецови, включени в Българската флора онлайн

Бронец - Selaginella


Източници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net