БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Декоративен лопен

Verbascum decorum

Снимки на Декоративен лопен (Verbascum decorum)

Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum Verbascum decorum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Декоративен лопен.


Латинско име

Verbascum decorum Velen. - чете се "вербаскум декорум".

Velen. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е чешкия ботаник Йозеф Веленовски (Josef Velenovský - роден 22 април 1858 – починал 7 май 1949). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.

В Червена книга на Народна Република България - том 1, видът е категоризиран като "рядък" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[2]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Селищно развитие, туризъм, ограничено разпространение".


Описание и разпознаване

Декоративният лопен е двугодишно тревисто растение. През първата година от живота му се развива листна розетка, а през втората цветоносно стъбло с цветове и плодове. Растението е гъсто покрикто с бели власинки, по-късно парцаливо оголяващо. Стъблото достига дължина 50-120 cm, цилиндрично, гъсто облистено, почти от основата разклонено, обикновено расте хоризонтално. Приосновните листа на крилати дръжки, 2-6 см дълги; петурите 7-16 см дълги, 3-8 см широки, обратно яйцевидни, постепенно стеснени и често пересто наделени в основата, към върха постепенно заострени, назъбени; отдолу със силно изпъкнало мрежесто жилкуване. Стъбловите листа по-дребни; долните с къси дръжки или приседнали, подобни на приосновните; горните, овално сърцевидни до овално триъгълни, дълго заострени, B основата с низбягващи ушички, ситно назъбени. Цветовете разположени в раздалечени многоцветни дихазии, образуващи яйцевидно пирамидална метлица, с многобройни, изправени, често дъговидно извити нагоре разклонения. Прицветниците широко яйцевидни или копиевидни, равни на цветните дръжки или надвишаващи ги. Дръжките на първите цветове равни до незначително по-дълги от чашките, 3-5 мм дълги, с 2 странични прицветничета, при узряване на плода оголяващи, задебелени; някои цветове приседнали. Чашката 2-4 mm дълга, разделена почти до основата; дяловете ланцетни до линейни, заострени. Венчето 20-30 mm в диаметър, жълто със светли точки, в основата на дяловете с кафяви петна, отвън в основата с разклонени власинки, отвътре голо. Тичинките 5; дръжките оранжеви, покрити със светложьлти папили; долните 2 в горната си част голи; прашниците еднакви, бъбрековидни, ненизбягващи, прикрепени към дръжките в средата. Стьлбчето 6-8 mm дълго, в основата слабо оплъстено; в горната част разширено, с овално лопатовидно близалце. Кутийката 5-8 mm дълга, пирамидална яйцевидна, оголяваща, 2-3 пъти по-дълга от чашката. Семената 0,8 mm дълги, конично призматични, с по 5-6 ямички във всяка надлъжна редица. Цъфти май-юли, плодоноси юни-септември[3][4].


Местообитание

В пукнатини на скали и по каменисти склонове върху варовик в предпланини и планини[5], от 200 докъм 600 m.


Разпространение в България

Родопи (Западни – по скалите на Чепинска река (Ели дере), Средни – Добростански рид)[6].


Общо разпространение

Расте единствено в България - български ендемит[7].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Червена книга на Н. Р. България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

[2] Десислава Сопотлиева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Б. Стефанова-Гатева. 1995. В: Флора на Народна Република България. том Х, София.

[4] К. Методиев, лични наблюдения.

[5] Б. Стефанова-Гатева. 1995, пос. съч.

[6] Д. Сопотлиева. 2015, пос. съч.

[7] Б. Стефанова-Гатева. 1995, пос. съч.Verbascum decorum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2018 BGflora.net