БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен лопен

Verbascum blattaria

Снимки на Обикновен лопен (Verbascum blattaria)

Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria Verbascum blattaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен лопен1.


Латинско име

Verbascum blattaria L. - чете се "верба́скум блата́риа"2. Видовото име blattaria означава отнасящ се до насекомото хлебарка - blatta3.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие4.


Описание и разпознаване

Обикновеният лопен е едногодишно или двугодишно тревисто растение, покрито с жлезисти власинки. Стъблото изправено, 30-120 см високо, в долната част цилиндрично, в горната наребрено, най-често неразклонено, по-рядко във връхната част разклонено с няколко дъговидно извити нагоре клонки. Приосновните листа 6-10 см дълги, 4-6 см широки, удължени, тъпи, приседнали или с къси дръжки, назъбени до пересто наделени, често вълновидно нагънати. Долните стъблови листа приседнали, подобни на приосновните; горните удължено ланцетни до овално триъгълни, островърхи, в основата сърцевидни, полустъблообхващащи, назъбени. Цветовете разположени поединично, образуващи грозд. Прицветниците 7-22 мм дълги, овално ланцетни, островърхи, ситно назъбени, по-къси от цветните дръжки, без странични прицветничета. Цветните дръжки 5-25 мм дълги, 2-5 пъти по-дълги от чашката. Чашката 4-8 мм дълга, до основата разделена; дяловете тясно копиевидни, остри. Венчето 25-40 мм в диаметър, жълто до почти бяло, без светли точки, отвън покрито с жлезисти власинки, отвътре голо; в основата си горните дялове с тъмни петна и виолетови напили. Тичинките 5; дръжките покрити с виолетови папили; долните 2 по-дълги, дебели,; горните 3 изцяло покрити с напили, средната горна значително по-къса; прашниците нееднакви; на долните 2 тичинки удължени, низбягващи по тичинковите дръжки; на горните 2 бъбрековидни; на късата тичинка прашникът кълбовиден. Стълбчето около 10 мм дълго, в основата с жлезисти власинки, завършващо с широко яйцевидно близалце. Кутийката сферична, 5-8 мм в диаметър, жлезисто влакнеста, до 2 пъти по-дълга от чашката. Семената около 0,8 мм дълги, конично призматични, с по 4-6 ямички в надлъжни редици. Цъфти юни-август5.


Местообитание

Сухи тревисти и запустели места всред бурени, в храсталаци край пътища и по изкопи, рудерално, в низини и планини6.


Разпространение в България

Установен е във всички флористични районни в България; от морското равнище до 1000 метра надморска височина7.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Обикновения лопен (в зелено е показано естественото разпространение, а в лилаво, където е въведен от човека)8:

Verbascum blattariaВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Стефанова-Гатева, Б. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Закон за биологичното разнообразие.

5 Стефанова-Гатева, Б. 1995. В: Флора на Република България, том Х, София.

6 Стефанова-Гатева, Б. 1995. Пос. източник.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

8 Verbascum blattaria L. | Plants of the World Online | Kew Science.Verbascum blattaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net