БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Храстовиден очиболец

Potentilla fruticosa

Снимки на Храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa)

Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa Potentilla fruticosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Храстовиден очиболец, Храстовидно прозорче.


Латинско име

Potentilla fruticosa (L.) Rydb. - чете се "потентила фрутикоза". Същият вид се среща и под името Dasiphora fruticosa.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона. Образува природно местообитание 40B0 "Родопски храсталаци от храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa)" - предмет на опазване в зоните от мрежата НАТУРА 2000.


Описание и разпознаване

Храстовидният очиболец е храст, достигащ височина до 1 метър. Листата са перести. Листчетата са целокрайни. Цветовете са жълти. Цъфти май-октомври[1].


Местообитание

Образува затворени храстови съобщества по открити терени в иглолистни гори[2].


Разпространение в България

Западни Родопи, местн. Беглика – районът на Раково дере; на 1600 m надм. вис[3].


Значение

Храстовидният очиболец е декоративно, лечебно и медоносно растение[4].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Чавдар Гусев, Владимир Вълчев. 2015. В: Червена книга на България, том 3.

[3] Чавдар Гусев, Владимир Вълчев. 2015., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Potentilla fruticosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net