БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хилядолистно лютиче

Ranunculus millefoliatus

Снимки на Хилядолистно лютиче (Ranunculus millefoliatus)

Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus Ranunculus millefoliatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Хилядолистно лютиче.


Латинско име

Ranunculus millefoliatus Vahl - чете се "рану́нкулус милефолиа́тус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Хилядолистното лютиче е многогодишно тревисто растение. Корените нишковидни и грудковидно задебелени. Стъблата изправени, до 40 - 50 см високи, прости или разклонени, с редки разперени власинки, в основата си незадебелени във вид на луковица или грудка. Приосновните листа 2 - 3 пъти перести, голи или с редки власинки, с многобройни къси линейно ланцетни, цели или слабо назъбени дялове, най-горните триделни или прости, с дълги дръжки. Цветовете 1–2 на брой, 2-3 см в диаметър. Чашелистчетата 5, ланцетни, по време на цъфтеж разперени встрани или насочени нагоре, винаги прилегнали към венчето, голи или влакнести. Венчелистчетата 5, продълговато яйцевидни, жълти. Плодните легла продълговато елиптични, голи. Орехчетата плоски, закръглени, голи, гладки, с тесен ръб по периферията; носчето наполовина по-късо от орехчето, закривено или право. Цъфти април-юни2.


Местообитание

Сухи тревисти места и храсталаци3.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 800 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Хилядолистното лютиче5:

Ranunculus millefoliatusВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Пенев, Ив. 1970. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

3 Пенев, Ив. 1970. Пос. източник.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Hörandl, E. & Raab-Straube, E. von (2015+): Ranunculeae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. - посетен на 23 януари 2023 г.Ranunculus millefoliatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net