БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен саркофай

Plumbago europaea

Снимки на Обикновен саркофай (Plumbago europaea)

Plumbago europaea Plumbago europaea Plumbago europaea Plumbago europaea Plumbago europaea Plumbago europaea Plumbago europaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен саркофай, Европейски саркофай.


Латинско име

Plumbago europaea L. - чете се "плумба́го европе́а"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновеният саркофай е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, 30-110 см високи, заоблени, голи, разклонени почти до основата, с многобройни възходящи клонки. Листата до 70 мм дълги и 30 мм широки, покрити с дребни, бели точковидни кристалчета, синкавозелени, плитко назъбени, по ръбовете жлезисти или голи, тези в долната половина на стъблото на къси дръжки, тясно до широко обратно ланцетни, в горната част на стъблото и по клонките ланцетни, тясно ланцетни до линейни, приседнали. Цветовете почти приседнали, събрани на групи в метличесто разклонени съцветия; прицветниците 2-3, 2-3 мм дълги, 2,5-4 пъти по-къси от чашката, тревисти, зелени, продълговато яйцевидни до ланцетни. Чашката 5-8 мм дълга, тръбеста, с 5 къси триъгълни зъбчета и широки, покрити с жлезисти власинки, антоцианово обагрени ребра, тънко ципеста между тях. Венчето бледовиолетово, тръбесто, до 1,5 пъти по-дълго от чашката; дяловете му обратно яйцевидни, закръглени или плитко врязани. Тичинките с разпукващи се надлъжно прашници, малко по-дълги от чашката. Стълбчето по-дълго от венечната тръбица, с нишковидни, по вътрешната повърхност гъсто жлезисти близалца. Кутийката 6-8 мм дълга, продълговато яйцевидна. Цъфти юли-септември2.


Местообитание

По сухи каменисти, често рудерализирани места, на силикатен и варовит терен3.


Разпространение в България

Карта, показваща разпространението на Обикновения саркофай в България по флористични райони (оцветените в сиво)4:

Plumbago europaea

Съгласно Флора на Народна Република България, том VIII, е със следното разпространение: Черноморско крайбрежие, Североизточна България (с. Дуранкулак, Толбухинско; Девня, Варненско; Провадия), Предбалкан (В. Търново — местн. Царевец), Струмска долина (Кресна), Славянка, Южен Пирин (Роженски манастир), Рила (над Благоевград), Западни (Елидере, Бесапарски ридове), Средни (Асеновград) и Източни (местн. Чала при с. Кранево), Родопи и Тракийска низина, 100-1000 м надм. височина5.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Обикновения саркофай6:

Plumbago europaeaВижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

3 Анчев, М. 1982. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Анчев, М. 1982. Пос. източник.

6 Plumbago europaea L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Plumbago europaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net