БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена гърлица

Limonium vulgare

Снимки на Обикновена гърлица (Limonium vulgare)

Limonium vulgare Limonium vulgare Limonium vulgare Limonium vulgare Limonium vulgare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Обикновена гърлица.


Латинско име

Limonium vulgare Mill. - чете се "лимониум вулгаре". Среща се в по-старата литература и под името (синонима) Statice limonium L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона.


Описание и разпознаване

Обикновената гърлица е многогодишно тревисто растение, високо обикновено между 15 и 70 cm. Листата от 6 до 15 cm дълги, голи. Съцветието гъсто, широко обратно яйцевидно до почти щитовидно, със заоблени, рядко във връхната част ръбести клонки. Класчетата са двуцветни, събрани в 10-20 mm дълги, умерено гъсти класове. Присъцветниците голи, тревисти, с тесни полупрозрачни ръбове (характерен белег на вида - бел. К. Методиев); външният 1.0-2.7 mm дълъг, яйцевиден, късо заострен, припокриващ 1/6 до 1/5 от вътрешния. Чашката 4.0-6.0 mm дълга (характерна особеност на вида - при близкия вид Гмелинова гърлица (Limonium gmelini) чашката е дълга под 4.0 mm), в основата обратно конична, до 1/2 равномерно овласена по жилките, в горната третина постепенно фуниевидно разширена, бяла или бледовиолетово обагрена, десетделна, с 5 добре изразени с кафява жилка, недостигащи върха дялове и 5 междинни, значително по-къси, триъгълни, заострени дялове. Венчето 6-8 mm дълго, синьо-виолетово, след прецъфтяване дяловете му се завиват навътре и са скрити в чашката. Цъфти юни-юли[1][2].


Местообитание

Расте по тревисти и каменисти места, на засолени почви[3]. Растенията показани в сайта растяха върху скалите в прибойната зона на морския бряг[4].


Разпространение в България

Установен е в два флористични района: Черноморско крайбрежие (Шабла, с. Тюленово, с. Камен бряг, Бургас, Созопол, между Приморско и Царево) и Тунджанска хълмиста равнина (с. Робово и гр. Кермен); от 0 до 250 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Северозападна, Западна и Южна Европа[6].


Значение

Красиво растение, което може да се използва за украса в градини и паркове[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[2] К. Методиев - собствено наблюдение.

[3] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[4] К. Методиев - собствено наблюдение.

[5] Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

[6] Анчев, М. 1982. Пос. източник.

[7] К. Методиев - собствено наблюдение.

Limonium vulgare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2018 BGflora.net