БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено лъжичниче

Armeria rumelica

Снимки на Обикновено лъжичниче (Armeria rumelica)

Armeria rumelica Armeria rumelica Armeria rumelica Armeria rumelica Armeria rumelica Armeria rumelica Armeria rumelica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено лъжичниче, Румелийско лъжичниче.


Латинско име

Armeria rumelica Boiss. - чете се "арме́риа руме́лика"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновеното лъжичниче е многогодишно тревисто растение. Коренът прав, обикновено неразклонен, до 30-35 см дълъг, в горната част задебелен, преминаващ в скъсени разклонени стъбла, покрити с кафяви листни остатъци. Цветоносните стъбла 25-60 см високи, многобройни, по-рядко единични или по няколко, изправени, гладки, голи, тревистозелени. Листата в розетки, 3,5-20 см дълги, 1-5 мм широки, линейно ланцетни до тясно линейни, с добре изразена средна и 2 странични жилки, външните обикновено малко по-къси, линейно ланцетни до тясно линейни, заострени, плоски, вътрешните плоски или с подгънати ръбове, линейни до тясно линейни, постепенно заострени, голи или разпръснато до гъсто късо влакнести по жилките, по ръбовете ресничести, с тревистозелена горна и бледозелена долна повърхност. Съцветната главичка (17-) 20-30 мм в диаметър. Обвивните листчета ципести, бледозеленикавокафяви до бледокафяви; външните по-къси от вътрешните, широко ланцетни, постепенно заострени, с тесни ципести ръбове; вътрешните обратно яйцевидни, на върха закръглени, обикновено плитко врязани, с тесни ципести полупрозрачни ръбове; ръкавчето 15-35 мм дълго, кафяво. Класчетата на 1,5-3,0 мм дълги дръжки, в основата с широко обратно яйцевидни, равни или малко по-дълги от чашката, полупрозрачни ципести присъцветници; прицветниците 4-6 мм дълги, удължено обратно яйцевидни, тънко ципести, почти прозрачни. Цветната дръжка 1,5-3 мм. Чашката 7-10 мм дълга, в основата тясно обратно конична с 0,8-1 мм дълга шпора и 10 гъсто четинести жилки, 5 от конто неясни, останалите изпъкнали, продължаващи в чашковите дялове; чашката в горната половина постепенно фуниевидно разширена, ципеста, полупрозрачна, с 5 добре изразени, тясно триъгълни, постепенно заострени дялове с 1,3-2,3 мм дълги, в основата късо ресничести осилчета. Венчелистчетата обратно ланцетни, на върха закръглени, бледовиолетови до бледорозови, по-рядко бели. Тичинките достигат изреза на чашката. Поленовите зърна диморфни. Стълбчетата в долната третина влакнести. Кутийката 3 мм дълга, обратно конична, разпукваща се неправилно в основата. Семената 2,3-2,5 мм дълги, продълговато обратно яйцевидни, с гладка тъмнокафява повърхност. Цъфти юни-август2.


Местообитание

По сухи тревисти и каменисти места из храсталаците и в покрайнините на горите в предпланинския и планинския пояс3.


Разпространение в България

Расте почти в цялата срана от 400 до 2000 метра надморска височина. НЕ е намирано във флористичните райони: Източна Стара планина, Странджа и Черноморско крайбрежие4.


Общо разпространение

България, Сърбия, Северна Македония, Гърция, Европейската част на Турция5 - балкански ендемит.


Значение

Подходящо е за отглеждането му като декоративно растение, тъй като от една страна има красиви съцветия, а от друга е вид, който не е особено взискателен към почвените условия, с широк диапазон на вертикално разпространение, поради което е удобен за култивиране6.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Анчев, М. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

3 Анчев, М. 1982. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Domina, G. (2011): Plumbaginaceae. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (CC BY-SA 3.0 Unported) - посетен на 01 февруари 2022 г.

6 Анчев, М. 1982. Пос. източник.


Armeria rumelica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net