БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пърчовка

Himantoglossum caprinum

Снимки на Пърчовка (Himantoglossum caprinum)

Himantoglossum caprinum Himantoglossum caprinum Himantoglossum caprinum Himantoglossum caprinum Himantoglossum caprinum Himantoglossum caprinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пърчовка, Обикновена пърчовка.


Латинско име

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. - чете се "химантоглосум капринум".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Уязвим" (Vulnerable)[2].


Описание и разпознаване

Пърчовката е многогодишна тревиста орхидея с 2 яйцевидни грудки. Стъблата високи 30–90 cm, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните листчета събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната 3-делна; страничните дялове линейни, извити, дълги 9–22 mm, вълнисти по края; средният дял дълъг 4,5–8,5 cm, леко усукан, на върха 2-делен. Шпората 4,5–7 mm. Цъфти юни, плодоноси юли. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена[3].

Най-отличителната особеност на вида е дългият раздвоен среден дял на устната на цвета[4].


Местообитание

Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с неголяма численост (до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 ha), но с ниска плътност на популациите[5].


Разпространение в България

Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.)[6].


Бележки

В специализираната литературата същя вид може да се срещне и като Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel., а в последно време се разглежда и като Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[4] К. Методиев.

[5] Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[6] Антоанета Петрова. 2015. Пос. източник.

[7] Molnár, Kreutz, Óvári, Sennikov, Bateman, Takács, Somlyay & Sramkó. 2012. Himantoglossum jankae (Orchidaceae: Orchideae), a new name for a long-misnamed lizard orchid. Phytotaxa 73: 8–12.


Himantoglossum caprinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net