БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сърцевиден дланокоренник

Dactylorhiza cordigera

Снимки на Сърцевиден дланокоренник (Dactylorhiza cordigera)

Dactylorhiza cordigera Dactylorhiza cordigera Dactylorhiza cordigera

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сърцевиден дланокоренник.


Латинско име

Dactylorhiza cordigera (Files) Soo - чете се "дактилориза кордигера".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Видът е оценен като "слабо засегнат" (Least Concern) в Червения списък на защитените видове на Световния съюз за защита на природата (IUCN).


Описание и разпознаване

Сърцевидният дланокоренник е многогодишно тревисто растение, високо между 15 и 40 cm. Грудките са дълбоко 2-4 делни. Стъблото е цилиндрично. Листата са 4-6 на брой, обикновено с едри тъмни петна. Долните удължено-овални, тъпи, разперени, горните са овално-ланцетни или ланцетни, изправени, недостигащи до върха на съцветието. Съцветието овално или издължено. Цветовете са пурпурни. Устната е едра, широко овална или почти сърцевидна, цяла или отпред плиткотриделна, по средата си с концентрични тъмни криви линии. Шпората е конична, около 2 пъти по-къса от яйчника. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

По влажни и мочурливи места, между 800 и 2000 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Във всички наши планини при подходящите условия и надморска височина[3].


Общо разпространение

Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Румъния, Сърбия и Украйна[4].


Значение

Сърцевидният дланокоренник е декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Dactylorhiza cordigera in: The IUCN Red List of Threatened Species.


Dactylorhiza cordigera in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net