БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Върбовкови

Onagraceae

Описание и отличителни особености на семейство Върбовкови

Двугодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко храсти или дървета. Листата срещуположно разположени или последователни, рядко в прешлени. Цветовете едно- или двуполови, правилни или слабо асиметрични, разположени пазвено, единични, в гроздове или класове, обикновено с тръбест или фуниевиден хипантий. Чашелистчетата са 2, 4 или 5. Венчелистчетата 2, 4-5 или липсват. Тичинките са 2 или 4 в един или 8-10 в два кръга. Яйчникът долен, 1-5 гнезден; стъблото просто. Плодът кутийка, рядко ягода или сух неразпуклив [Ганчев, Ив. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София].

В България естествено разпространени от семейството са 3 рода с 20 вида, от които 2 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Върбовкови, включени в Българската флора онлайн

Върбовка - Epilobium

Чаровница - Circaea


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net