БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Теснолистна върбовка

Epilobium angustifolium

Снимки на Теснолистна върбовка (Epilobium angustifolium)

Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium Epilobium angustifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български наименования

Теснолистна върбовка, Кипрей.


Научно наименование

Epilobium angustifolium L. - чете се "епилобиум ангустифолиум". Среща се и като Chamaenerion angustifolium.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Теснолистната върбовка е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблото високо от 50 до 150 cm, просто, рядко разклонено, често почервеняващо. Листата са тънки, обикновено последователни, гъсти, удължено ланцетни или линейно ланцетни, дълго заострени, 4-15 cm дълги, приседнали или на къси дръжки. Цветовете леко неправилни. Венчелистчетата 10-15 mm дълги и 5-8 mm широки, виолетоворозови, рядко бели. Кутийката 4-8 cm дълга, често почервеняваща. Семената бледокафяви, продълговати, в двата края стеснени. Цъфти през месеците юни-септември [Ганчев, Ив. 1979. В: Флора на Република България, том VІІ, София].


Местообитание

По влажни, каменисти места и сипеи, брегови откоси, из сечища и пожарища; среща се рудерално по насипи край горски пътища [Ганчев, 1979].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони; от 100 докъм 1800 метра надморска височина [Ганчев, 1979].


Общо разпространение

Европа, Азия и Северна Америка [Ганчев, 1979].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Epilobium angustifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2015 BGflora.net