БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински крем

Lilium jankae

Снимки на Планински крем (Lilium jankae)

Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae Lilium jankae

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински крем, Планински крин, Самодивско лале, Жълт крем, Жълт планински крем, Янкиев крем.


Латинско име

Lilium jankae A. Kern. - чете се "ли́лиум иа́нке".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона[1]. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Планинският крем е многогодишно тревисто растение. Луковицата е едра, с белезникави люспи. Стъблото изправено, до 60 см високо. Листата многобройни, разположени спирално, длъгнесто-ланцетни, постепенно издребняващи и ставащи по-тесни нагоре по стъблото, по первазите и отдолу по жилките с хрущялни реснички. Цветовете по един или по няколко на върха на стъблото, до 6 см в диаметър, златножълти, обикновено към основата си с виолетови точки и чертички. Прашниците червени. Цъфти май-август[2].


Местообитание

Из високопланинските поляни[3].


Разпространение в България

В планините Витоша, Стара планина (Западна и Средна), Рила, Западна Средна гора, Западни гранични планини и Знеполски район; между 1500 и 2900 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

България, Гърция, сраните от бивша Югославия, Румъния (Карпати) и Италия[5].


Украсни качества

Видните български ботаници Николай Стоянов и Борис Китанов, пишат за Планинския крем: "Едно от най-красивите растения на нашите планини, пригодно за декоративни цели, но мъчно понася климата на по-ниските места"[6].

Разглеждайки красотата на този крем, не можем да не си припомним и думите на Господ Иисус Христос за този род растения (в цитата е използвана думата "крин" - старата българска дума за тези растения): "Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. И ако пък тревата на полето, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас маловерци! Затова и вие не търсете, какво да ядете, или какво да пиете, и не се загрижайте, защото всичко това търсят езичниците на света; а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това; но вие търсете царството Божие, и всичко това ще ви се придаде." (Евангелие на св. евангелист Лука, гл. 12, 27-31).


Бележки

Планинският крем е един от първите защитени растителни видове в България. С името Планински крин е включен в списъка със забранение за събиране растения в Заповед № 761 на Главно управление на горите, публикувана във вестник "Известия" бр. 63 на 8 август в далечната 1961 г.[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Lilium jankae A.Kern. | Plants of the World Online | Kew Science. - посетен на 21 септември 2020 г.

[6] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[7] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.Lilium jankae in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net