БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гола коча билка

Nepeta nuda

Снимки на Гола коча билка (Nepeta nuda)

Nepeta nuda Nepeta nuda Nepeta nuda Nepeta nuda Nepeta nuda Nepeta nuda Nepeta nuda

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гола коча билка.


Латинско име

Nepeta nuda L. - чете се "не́пета ну́да"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Голата коча билка е многогодишно тревисто растение. Коренището косо, възлесто, вдървеняващо. Стъблата 50-120 см високи, изправени, в горната част силно разклонени, в основата обикновено голи, към върха късо мъхести до почти голи. Листата приседнали или долните с къси дръжки, яйцевидни, продълговато яйцевидни до ланцетни, 2-5 (-8) см дълги и 1-3,5 см широки, по ръба тъпо назъбени, в основата повече или по-малко сърцевидни или отсечени, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу светлозелени с къси редки власинки или голи; присъцветните листа подобни на горните стъблени, към върха постепенно намаляващи по размери. Цветовете с много къси дръжки, събрани в многоцветии прешлени, формиращи рехава разклонена метлица. Прицветниците 2-3 мм дълги, линейни до линейно ланцетни, много по-къси от чашката, късо влакнести. Чашката 4-6 мм дълга, тръбеста, при узряване на плодовете яйцевидна, права, късо мъхеста и с точковидни жлези, зелена или в различна степен виолетова; зъбците почти еднакви, 1-2 мм дълги, линейно ланцетни, 2-3 пъти по-къси от тръбицата. Венчето 6-10 мм дълго, бледовиолетово или бяло, отвън късо влакнесто с точковидни жлези; тръбицата малко по-дълга от чашката, в горната част изведнъж разширена; горната устна права, 2-делна; долната устна около 5 мм дълга с широк, вдлъбнат по края назъбен среден дял, отгоре с пурпурночервени точки и триъгълни странични дялове. Тичинките малко по-дълги от горната устна. Орехчетата кафяви, около 2 мм дълги, елиптични, триръбести с две плоски и една изпъкнала стена, гладки, към върха брадавчесто грапави. Цъфти юни-юли2.

От близкия вид Обикновена коча билка (Nepeta cataria) Голата коча билка се различава по следните белези: Голата коча билка е почти голо растение (на което дължи името си), а Обикновената е сиво влакнесто растение. Листата на Обикновената са с дръжки, дълги от 1 до 4 см дълги дръжки, докато листата на Голата коча билка са без дръжки (приседнали) или със съвсем къси дръжки. Съцветията на Обикновената са почти класовидни, докато на Голата коча билка са рехава метлица3.


Местообитание

Храсталаци и по каменисти места из горски поляни и ливади, край пътища и огради4.


Разпространение в България

В цялата страна, предимно в предпланините и планините докъм 1800 м надморска височина5.


Общо разпространение

Южна, Източна и Централна Европа, Югозападна Азия6, Сибир7.

Карта на общото разпространение на Голата коча билка8:

Nepeta nudaВижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Асенов, Ив. 1989. Флора на Народна Република България, том IX, издателство на БАН, София.

3 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

6 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

7 Nepeta nuda L. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Nepeta nuda L. | Plants of the World Online | Kew Science.


Nepeta nuda in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net