БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Многогодишна сверция

Swertia perennis

Снимки на Многогодишна сверция (Swertia perennis)

Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis Swertia perennis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Многогодишна сверция.


Латинско име

Swertia perennis L. - чете се "све́рция пере́ннис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"[1]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Засушаване на климата, отъпкването на индивиди и осушаване на местообитанията вследствие на преминаването на туристи през находищата. Малочислени популации и ниски възобновителни способности на вида, привързаност към специфичен, сравнително рядък, хабитат."


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, корените излизат по дължината му във възли. Стъблата прави, голи, зелени до кафеникави или пурпурни, четириръбести, до основата на съцветието прости; високи 15—40 см растения. Приосновните листа (3) 5—10 (15) см дълги, 2,0—3,5 см широки, елипсовидно ланцетни до ланцетно обратно яйцевидни, стеснени в равни на тях или по-къси дръжки, голи, срещуположни или последователни; стъбловите 1,5-3,0 см дълги, значително по-къси от приосновните, ланцетни, срещуположни или почти последователни, приседнали и често в основата си обхващащи стъблото, всички целокрайни. Цветовете са разположени в гроздовидни или метлицовидни съцветия, по 2-5 в пазвите на присъцветните листа, на по-дълги от последните или равни на тях дръжки, почти до основата разделени. Чашковите дялове 6—10 см дълги, линейно ланцетни, голи. Венечните дялове 13—16 мм дълги, сини до синьовиолетови, линейно ланцетни до почти линейни, заострени, по-дълги от чашковите, ресничките на нектарниците в основата им дълги. Кутийката 10—12 мм. Семената около 1,5 мм в диаметър, закръглени, в напречно сечение елипсовидни, по повърхността повече или по-малко мрежесто грапави. Цъфти юли-август[2].


Местообитание

Из влажните места край потоци с плитка скална основа във високопланинския пояс[3]. Образува фрагментирани популации с няколко десетки до няколкостотин индивида. Поради привързаността на вида към строго специфичен хабитат, отделните находища са силно изолирани помежду си[4].


Разпространение в България

Между 1000 и 2900 метра надморска височина в планините Витоша, Пирин и Рила[5].


Общо разпространение

Европа (без най-северните части), Мала Азия[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[2] Кожухаров, Петрова. 1982. В: Флора на Народна Република България. Том VIII, София.

[3] Кожухаров, Петрова. 1982. Пос. източник.

[4] Владимир Владимиров. 2015. Пос. източник.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[6] Кожухаров, Петрова. 1982. Пос. източник.


Swertia perennis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net